Ви є тут

ЗВ'ЯЗОК ЦИТОГЕНЕТИЧНОЇ МІНЛИВОСТІ З ПРОДУКТИВНІСТЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ

Цитогенетичним моніторингом у стадах молочної худоби встановлено, що у більшої частини протестованих корів каріотип відповідає нормі, однак у третьої частини цих корів виявили мутаційні клітини та у каріотипі аберантні хромосоми.
У протестованих корів стада СВК ім. Щорса загальний відсоток мутаційних клітин становить 17,0 %, у СТОВ «Агросвіт» – 35,8 % за вірогідної різниці Р>0,999. Встановлено низький зв’язок між кількістю мутаційних клітин і продуктивністю (r=0,108-0,299, P<0,95). Цитогенетичні показники характеризують хромосомний статус тварин і є маркером інтенсивності обмінних процесів в організмі тварин, які зумовлюють збільшення надоїв корів. Оцінка каріотипової мінливості маточного поголів’я дасть змогу в короткі строки виявити і вилучити носіїв високого рівня хромосомних порушень.

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна худоба, молочна продуктивність, цитогенетичний моніторинг, каріотип, хромосоми, мутаційні клітини.

1. Дзіцюк В.В. Використання цитогенетичних методів у селекції плідників / В.В. Дзіцюк. – К.: Аграрна наука, 2009. – 60 с.

2. Дзіцюк В.В. Хромосомний поліморфізм великої рогатої худоби (Bos Taurus L) / В.В. Дзіцюк // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 5. – С. 5–10.

3. Залежність селекційних ознак у молочної худоби від каріотипової мінливості та поліморфізму генів (QTL)» / І.А. Рудик, С.О. Костенко, К.В. Копилов [та ін.] // Біологія тварин. – Львів, 2010. – Т. 12, № 2. – С. 184–191.

4. Зв'язок цитогенетичної мінливості з селекційними ознаками молочної худоби / Л.Ф. Стародуб, С.О. Костенко, І.А. Рудик [та ін.] // Вісник Сумського НАУ. – 2010. – № 7 (17). – С. 135–139.

5. Костенко С.О. Цитогенетичні параметри в селекції тварин / С.О. Костенко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць / Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2010. – Вип. 3 (72). – С. 218–221.

6. Молекулярно-генетичний та цитогенетичний аналіз популяції української чорно-рябої молочної породи / І.А. Рудик, К.В. Копилов, Д.М. Басовський [та ін.] // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць / Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2010. – Вип. 3 (72). – С. 108–111.

7. Шельов А.В. Методика приготування метафазних хромосом лімфоцитів периферійної крові тварин / А. Шельов, В. Дзіцюк. – К.: Аграрна наука, 2005. – 240 с.

8. Compositional data on Belgain Blue double-muscled bulls / S.De Сampenire, L. Odiel Fiems, M.De Paepe [et al.] // Anim. Res. – 2001. – Vol. 50, № 1. – P. 43–55.

9. Geringer H. Congenital abnormalities in cattle in lover Silesia / H. Geringer // Rocz. nauk. zootechn. – 1994. – Vol. 21, № 1–2. – P. 19–24.

10. Gustavsson I. Chromosome abnormality in cattle / I. Gustavsson // Nature. – 1966. – Vol. 211, № 50. – P. 865–866.

11. Structural and functional evidence that a B chromosome in the characid fish Astyanax scabripinnis is an isochromosome / C.A. Mestriner, P.M. Galetti, S.R. Valentini [et al.] // Heredity. – 2000. – Vol. 85, № 1. – Р. 1–9.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_1_oleshko_ua.pdf (55)299.39 КБ