Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СВИНЕЙ ПОРОДИ П’ЄТРЕН ЗА ЧИСТОПОРОДНОГО РОЗВЕДЕННЯ І СХРЕЩУВАННЯ

У статті висвітлено проблему пошуку оптимальних варіантів проведення селекційного процесу у стаді свиней за чистопородного розведення і схрещування. З цією метою було сформовано контрольну і дві дослідні групи: ♀ п’єтрен × ♂ п’єтрен (контрольна), ♀ (п’єтрен × велика біла) × ♂ велика біла (перша дослідна), ♀ (п’єтрен × дюрок) × ♂ п’єтрен (друга дослідна). Аналіз продуктивності тварин вказаних груп було проведено за 40, 30 і 35 опоросами, відповідно. Встановлено, що перевагою за більшістю репродуктивних ознак характеризуються свиноматки першої дослідної групи, які мають спадковість великої білої породи, що традиційно вважається материнською формою у схемах схрещування. Їх перевага за багатоплідністю становила 0,3‒0,5 голів, кількістю поросят і масою одного поросяти за відлучення – 0,6‒1,6 голів і 0,1‒0,9 кг, відповідно, за збереженістю ‒ 3,9‒14,5 %; у двомісячному віці поросята зі спадковістю ♀ (п’єтрен × велика біла) × ♂ велика біла характеризувались більшою кількістю поросят (на 0,4‒1,6 голів), вищою живою масою однієї голови (на 0,2‒1,1 кг) та гнізда (на 7,6‒31,1 кг). У молодняку другої дослідної групи, які мають спадковість м’ясних порід п’єтрен і дюрок, вже у ранньому віці спостерігається тенденція до вищої скоростиглості. Із віком їх перевага за відгодівельними якостями зростає. Порівняно із ровесниками контрольної і першої дослідної груп вони мають вищу живу масу у віці 100 діб і 7 місяців (на 4,4‒8,5 і 14,4‒21,7 кг відповідно), середньодобовий приріст на дорощуванні і відгодівлі (115‒190 і 82‒120 г) та абсолютний приріст на відгодівлі (на 9,1‒13,2 кг); свині другої дослідної групи раніше досягають живої маси 100 кг – на 18‒32 дні і мають тонший шпик – на 0,2‒0,9 мм.

Отже, кращими репродуктивними якостями характеризуються свиноматки, отримані за схеми схрещування ♀ (п’єтрен × велика біла) × ♂ велика біла, а вищі відгодівельні якості спостерігаються у молодняку зі спадковістю ♀ (п’єтрен × дюрок) × ♂ п’єтрен.

Ключові слова: свині, п’єтрен, велика біла, дюрок, чистопородне розведення, схрещування, репродуктивні та відгодівельні якості.

 

doi: 10.33245/2310-9289-2018-145-2-38-45

 

 1. Войтенко С. Л., Вишневський Л. В., Карунна Т. І. Ефективність системи селекції у племінному свинарстві: міжвід. темат. науковий зб. «Розведення та генетика тварин». 2014. Вип. 48. С. 42–48.
 2. Войтенко С. Л., Карунна Т. И. Эффективность селекции в свиноводстве. «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства»: матер. XVIII междунар. научно-практ. конф., посвященной 85-летию зооинженерного факультета и 175-летию УО «Белорусской государственной сельскохозяйственной академии». Горки, 2015. С. 302–306.
 3. Войтенко С. Л., Шаферівський Б. С. Генотип свиней і його вплив на відгодівельні ознаки. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2013. № 1 (22). С. 26–27.
 4. Генотип свиней и его влияние на откормочные и мясные качества / Л. А. Федоренкова и др. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин. 2012. № 4 (62). С. 132–135.
 5. Горобець В. О. Схрещування свиней як спосіб підвищення їх відгодівельних і м’ясних ознак. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2015. № 1–2. С. 174–177.
 6. Демчак І. М., Микитюк Д. М., Завалевська В. О. Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції України. Київ: НДІ “Украгропромпродуктивність”. 2014. 63 с.
 7. Дідківський Л. М., Войтенко С. Л. Актуальні питання технології продукції тваринництва. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих учених «Способи підвищення відтворної здатності свиноматок». Полтава, 2016. 28 с.
 8. Лазовский А. А., Никитенко Н. М. Эффективность использования свиноматок разных генотипов для улучшения мясних качеств товарного молодняка. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи. Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 березня 2012 р.: тези допов. К.-Подільський. 2012. С. 210–211.
 9. Мазуренко О. В. Стан і напрямки розвитку м’ясопродуктового підкомплексу в Україні. Економіка АПК. 2012. №8. С. 59–65.
 10. Месель-Веселяк В. Я., Мазуренко О. В. Сучасний стан розвитку м’ясо-продуктового підкомплексу України. Ефективне птахівництво та тваринництво. 2014. № 11. С. 15–17.
 11. Мысик А. Т. Состояние и направление развития свиноводства. Свинарство: міжвід. темат. наук. зб. Полтава, 2014. Вип. 65. С. 8–14.
 12. Патров В. С., Синников М. П. Организация производства свинины. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 2012. 168 с.
 13. Ставецька Р. В. Піотрович Н. А. Багатоплідність свиноматок різних генотипів та їх репродуктивність. Тваринництво України. 2015. № 4. С. 7–12.
 14. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2012. 182 с.
 15. Сусол Р. Л. Продуктивні якості свиней сучасних генотипів зарубіжної селекції за різних методів розведення в умовах Одеської області. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2014. Вип. 2/2 (25). С. 92–98.
 16. Abbott A. Pig geneticists go the whole hog. Nature. 2014. Vol. 491. Is. 7424. URL: https://www.nature.com/news/ pig-geneticists-go-the-whole-hog-1.11801.
 17. Analyses of pig genomes provide insight into porcine demography and evolution / Groenen M. A. M. et al. Nature. 2012. Vol. 491. P. 393–398.
 18. Choi Jung-Seok, Lee Hyun-Jin, Jin Sang-Keun, Choi Yang-Il, Lee Jae-Joon. Comparison of Carcass Characteristics and Meat Quality between Duroc and Crossbred Pigs. Korean Journal of Food Science Animal Resource. 2014. Vol. 34 (2). P. 238–244. URL:doi:10.5851/kosfa.2014.34.2.238
 19. Choi J. S., Jin S. K., Choi Y. I., Lee J. J. Effects of Duroc Breeding Lines on Carcass Composition and Meat Quality. Korean Journal of Food Science Animal Resource. 2015. Vol. 35 (1). P. 80–85. URL:doi:10.5851/kosfa.2015.35.1.80
 20. Evidence for a major QTL associated with host response to porcine reproductive and respiratory syndrome virus challenge / Boddicker N. et al. Journal of Animal Scienсe. 2012. Vol. 90. P. 1733–1746. URL:doi:10.2527/jas.2011-4464.
 21. Franco D., Vazquez J. A., Lorenzo J. M. Growth performance, carcass and meat quality of the Celta pig crossbred with Duroc and Landrace genotypes. Meat Science. 2014. Vol. 96. P. 195–202. URL:doi:10.1016/j.meatsci.2013.06.024.
 22. Glinoubol J., Jaturasitha S., Mahinchaib P., Wickec M., Kreuzerd M. Effects of crossbreeding Thai native or Duroc pigs with Pietrain pigs on carcass and meat quality. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 2015. Vol. 5. P. 133–138. URL:doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.08.020.
 23. Hilton M. Breeds of Livestock. Oklahoma State University. 1983. URL: http://afs.okstate.edu/breeds/ swine/pietrain/ index.html/.
 24. Jaturasitha S. Meat Technology. (4rd ed.). Thailand, 2012. Chiang Mai: Mingmuang Press. 367 p.
 25. Jiang Y.Z., Zhu L., Tang G.Q., Li M.Z., Jiang A.A., Cen W.M., Xing S.H., Chen J.N., Wen A.X., He T., Wang Q., Zhu G.X., Xie M., Li X.W. Carcass and meat quality traits of four commercial pig crossbreds in China. Genetics and Molecular Research. 2012. Vol. 11 (4). P. 4447–4455. URL:doi: 10.4238/2012.
 26. Kim D. W., Kim K. H., Hong J. K., Cho K. H., Sa S. J., Kim Y. M., Park J. C., Seol K. H. Comparision of carcass characteristics, meat quality, and fatty acid profiles between Duroc and corssbred pigs (Duroc×Korean native pig). Korean Journal of Agricultural Science. 2014. Vol. 41. P. 425–431. URL:DOI: 10.5851/kosfa.2014.34.2.238.
 27. Madzimure J., Chimonyo M., Hugo A., Bakare A. G., Katiyatiya C. L. F., Muchenje V. Physico-chemical quality attributes and fatty acid profiles of pork from Windsnyer and Large White gilts. South African Journal of Animal Science. 2017. Vol. 47. P. 107–114. URL:doi: 10.4314/sajas.v47i1.16.
 28. Matoušek V., Kernerová N., Hyšplerová K., Jirotková D., Brzáková M. Carcass Traits and Meat Quality of Prestice Black-Pied Pig Breed. Asian-Australas Journal of Animal Science. 2016. Vol. 29 (8). P. 1181–1187. URL:doi:10.5713/ajas.15.0659.
 29. Škorput D., Luković Z. Partition of genetic trend for daily gain by sex in Landrace, Large White, Pietrain, and Duroc pigs. Journal of Central European Agriculture. 2018. Vol. 19 (3). P. 648–657. URL:DOI:10.5513/JCEA01/19.3.2130.
 30. Szulc K., Skrzypczak E., Buczynski J.T., Stanislawski D., Jankowska-Makosa A., Knecht D. Evaluation of fattening and slaughter performance and determination of meat quality in Zlotnicka Spotted pigs and their crosses with the Duroc breed. Czech Journal of Animfl Science. 2012. Vol. 57. P. 95–107.

 

ДолученняРозмір
PDF icon khmeliova_2_2018.pdf206.6 КБ