Автору

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
 
Для подання статті необхідно надіслати на електронну пошту редколегії visnyk_tehnol@ukr.net текст статті без нумерації сторінок, що відповідає вимогам. Файли необхідно називати прізвищем автора статті латиницею, наприклад, Ivanenko.doc. Якщо авторів кілька – то прізвищами перших двох авторів, наприклад, Ivanenko_Sydorenko.doc.
До опублікування у фаховому збірнику наукових праць приймаються статті, які раніше не були опубліковані і не знаходяться на редакційному розгляді в інших періодичних виданнях, та відповідають встановленим вимогам. 
 
Мова статті: українська, англійська. 
Статті англійською мовою, які перекладені з української мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до вимог.
 
Терміни подання статей:
 • перший випуск – до квітня (дата розміщення на сайті – червень поточного року);
 • другий випуск – до жовтня (дата розміщення на сайті – грудень поточного року);
Вимоги до оформлення тексту:
Обсяг рукопису не менше 10 сторінок (текст статті разом з анотаціями українською та англійською мовами), оформлений у текстовому редакторі MS Word (файли з розширенням doc, docx).
Формат сторінки – А4, книжкова; шрифт – Times New Roman, кегль – 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм; поля – 2 см з усіх країв. 
Назву статті треба набирати звичайним текстом; не допускається набір з використанням опції Caps Lock.
Необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пропусками і довше дефіса).
Стиль тексту Звичайний (Normal).
Схеми, графіки, діаграми (далі – ілюстрації) і таблиці нумеруються.
 
Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця"). Формат таблиць тільки книжковий. Не рекомендується користуватися  автоматичною нумерацією. Таблиці розміщуються в тексті відразу після першого посилання. Не допускається дублювання даних в таблицях і гафіках/рисунках.
Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора Equation Editor.
 
Ілюстрації. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати 7 і вони мають бути розміщені в тексті. Ілюстрації мають не перевищувати за розміром зазначених вище розмірів сторінки. Додатково кожну ілюстрацію треба надсилати окремим файлом.Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi. Називати файл ілюстрації треба прізвищем автора статті. Якщо ілюстрацій кілька, то потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації.
 
При використанні статистичних даних та цифрової інформації з інших джерел після назви таблиці або ілюстрації обов’язково має бути посилання на джерело їх отримання.
 
Стаття має бути структурована за такими елементами:
 • УДК 
 • ПІП автора (без заначення наукового ступеня чи звання/посади)
 • ORCID
 • Назва установи
 • e-mail кореспондентного автора
 • Назва статті
 • Анотація українською мовою не менше 1800 знаків
Короткий огляд отриманих результатів дослідження, предмет, мета, методологія. 
 
 • Ключові слова українською мовою 6–12 слів
 • Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень (Problem statement and analysis of recent research) 
У розділі висвітлюється постановка проблеми, її зв'язок з важливими науковими і практичними задачами, проводиться аналіз останніх досліджень і публікацій  (мінімум – 15-20 посилань), в яких започатковано розв‘язання проблеми. Насамперед потрібно брати до уваги джерела, опубліковані за останні п’ять років, які мають індекс DOI.  Завершується розділ формулюванням завдань, які є невирішеними в досліджуваному напрямку.
 
 • Мета дослідження (The aim of the research
 • Матеріал і методи дослідження (Material and methods of research)
У розділі наводяться сучасні методи та методика проведених досліджень, застосування яких гарантує отримання достовірних результатів.
 
 • Результати дослідження та обговорення (Research results and discussion)
Виклад основного матеріалу з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. 
 
 • Висновки (Conclusions) 
Висновки з дослідження та перспективи подальших пошуків у цьому напрямі. 
 
 • Подяки (за потреби)
 • Відомості про конфлікт інтересів (за потреби)
 • Список літератури 
 • References
 • Анотація англійською мовою обсягом не менше 1800 знаків,
 • Ключові слова англійською мовою 6–12 слів
 • Окремим файлом метадані на кожного автора на двох мовах – англійській, українській
 
Список літератури складається в порядку спогаду в тексті без застосування автоматичної нумерації. Посилання на літературу позначаються у тексті цифрою в квадратних дужках.
Обсяг використаних літературних джерел – не менше 20. Рекомендовано посилатися на джерела, що були опубліковані за останні 10 років (70%).  Слід уникати посилань на навчальну літературу та на свої роботи (не більше 15 %). 
До кожного джерела у списку літератури та референсу додається DOI або PubMed iD або послання на файл статті (за наявності).
Джерела наводяться мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015) (див. за посиланням).
 
References  – список літератури, оформлений за Гарвардським стандартом бібліографічних посилань (Harvard) (див. зразок).
Назви періодичних українськомовних джерел подаються транслітерацією та англійською мовою (транслітерація онлайн).
 
Зразок references:

Avery, J.C., Hoffmann, P.R. (2018). Selenium, Selenoproteins, and Immunity. Nutrients. Sep. Vol. 10 (9), 1203 p. DOI: 10.3390/nu10091203

Razanov, S.F., Tkachuk, O.P. (2017). Intensyvna khimizatsiia zemlerobstva yak peredumova zabrudnennia zernovoi produktsii vazhkymy metalamy [Intensive chemicalization of agriculture as a prerequisite for contamination of grain products with heavy metals]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva [Technology of production and processing of livestock products]. Bila Tserkva, no. 1(134), pp. 66–71.

Vdovichenko, Yu.V., Zharuk, P.G. (2013). Stan ta perspektyvy rozvytku galuzi vivcharstva Ukrai'ny [State and prospects of development of the Ukrainian sheep industry]. Visnyk Dnipropetrovs'kogo derzhavnogo agrarnogo universytetu [Bulletin of Dnipropetrovsk State Agrarian University]. no. (31), pp. 135–138. Available at: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/ article/view/71

Batyr, Ju.G., Chujko, N.V., Hrapach, K.G. (2016). Investycijna strategija rozvytku agrarnoi' sfery [Investment strategy for the development of the agricultural sector]. Problemy zooinzhenerii' ta veterynarnoi' medycyny [Problems of zooengineering and veterinary medicine]. Issue 31(1), pp. 276–280.