Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОПЛЕКСУ ЦИНКУ В КОМБІКОРМАХ ДЛЯ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Вивчено ефективність використання змішанолігандного комплексу Цинку в комбікормах для курчат-бройлерів кроса Кобб-500.

Було встановлено, що зменшення дози введення до комбікормів для курчат-бройлерів, за періодами вирощування 5–21, 22–35 і 36–42 діб, змішанолігандного комплексу Цинку з 60, 50 і 40 г до 45, 37,5 і 30 г елемента на 1 т комбікорму, показує кращі результати. З метою уточнення доз було проведено науково-господарський дослід і виробничу перевірку.

Жива маса курчат-бройлерів 2-ї групи, які залежно від періоду вирощування 5–21, 22–35 і 36–42 доби, споживали комбікорм зі змішанолігандним комплексом Цинку в дозі, що відповідала введенню 37,5; 30,0 і 25,0 г елемента на 1 т комбікорму,  виявилась найвищою і у віці 42 доби становила 2669,2 г, що було на 7,1 % вище, ніж у курчат контрольної групи.

Встановлено, що використання змішанолігандного комплексу Цинку в дозах, що відповідають введенню за віковими періодами, 37,5; 30,0 і 25,0 та 30,0; 25,0 та 20,0 г елемента на 1 т комбікорму, у порівнянні з введенням змішанолігандного комплексу в дозах, що  відповідають введенню на 1 т комбікорму 45, 37,5 і 30 г елемента, підвищує середньодобові прирости за весь період досліду відповідно на 4,2 і 2,9 г, або на 7,2 (Р<0,05) і 5,1 %.

Згодовування комбікормів зі змішанолігандним комплексом Цинку дало змогу збільшити прибуток від реалізації на 28,4 %, а рівень рентабельності виробництва м’яса курчат-бройлерів – з 37,2 до 47,1 %. Таким чином, прибуток на одну голову зріс із 22,6 до 28,65 грн.

У результаті проведеної виробничої перевірки встановлено, що за умови однакової реалізаційної ціни на продукцію, використання комбікормів з додаванням змішанолігандного комплексу Цинку позитивно впливає на збереженість поголів’я, підвищує передзабійну масу і масу тушки, знижує витрати корму на приріст, що сприяє збільшенню прибутку і підвищенню рівня рентабельності виробництва м¢яса курчат-бройлерів.

Ключові слова: змішанолігандний комплекс Цинку, сульфат Цинку, курчата-бройлери, середньодобовий приріст, контрольна група, дослідна група, економічна ефективність, виробнича перевірка.

 1. Бомко В.С., Сломчинський М.М., Чернявський О.О., Редька А.І. Абсолютний приріст курчат-бройлерів за згодовування комбікормів із змішанолігандним комплексом цинку. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Аграрна наука та харчові технології. Вип. 3(102).  Вінниця, 2018.  С. 3–11.
 2. Бронська О.Ю. Розвиток ринку м’ясної продукції як чинник забезпечення продовольчої безпеки держави.  Зб. наук. праць Тавр. держ. агротехнолог. ун-ту (економічні науки) / під ред. В. А. Рульєва. Мелітополь: Люкс, 2010. № 2 (10). С. 100–104.
 3. Вертійчук А.І., Глєбова Ю.А. Вплив годівлі птиці на якість продукції. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.  2012. Вип. 179. С. 136–142.
 4. Дурст Л.М., Виттман М. Кормление сельскохозяйственных животных/ под ред. И.И. Ибатулина, Г.В. Проваторова. Винница: Нова Книга, 2003. 384 с.
 5. Кононенко В.К., Ібатуллін І.І., Патров В.С. Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві. Київ, 2000. С. 38–40.
 6. Лемешева М.М. Амінокислотне живлення птиці. Сучасне птахівництво. 2003. № 12. l7 с.
 7. Лємєшєва М.М., Айсобарі Е.Е., Юрченко В.В. Ефективність використання комплексних кормових добавок у птахівництві. Вісник аграрної науки. 2012. № 3. C. 42–44.
 8. Мельник А.Ю. Деякі показники мінерального та ліпідного обмінів у курчат-бройлерів 33-добового віку за використання препарату декавіт. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина. 2015.  № 7 (37). С. 44–47.
 9. Меркурьева Е.К. Генетика с основами биометрии. М.: Колос, 1983. 424 с.
 10. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: посібник / за ред. Ібатуліна І.І., Журовського О.М. К.: Аграр. Наука, 2017. 328 с.
 11. Михальская В. М., Малюга. Л. В. Содержание меди и цинка в тканях бройлеров при использовании их хелатных соединений. Ukrainian Journal of Ecology. 2013. 3.3 (9). 
 12. Медвідь С.М., Гунчак А.В., Гутий Б. В., Ратич І.Б. Перспективи раціонального забезпечення курчат-бройлерів мінеральними речовинами. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицинита біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2017. Т.19. № 79. С. 127–134.
 13. Плохинский  Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос. 1969. 256 с.
 14. Поліщук А.А., Булавкіна Т.П. Сучасні кормові добавки в годівлі тварин та птиці. Ефективні корми та годівля. 2010. №7. С. 24–28.
 15. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / І.І. Ібатуллін та ін. К.: Вища освіта, 2003. 432 с.
 16. Сичов М. Фазова годівля бройлерів. Наше птахівництво. 2017.  № 5. С. 66–68.
 17. Терещенко О.В., Катеринич О.О., Рожковський О.В. Сучасні напрями розвитку птахівництва України (стан та перспективи наукового забезпечення галузі).  Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. НААН, Інститут птахівництва, Асоціація «Союз птахівників України». Харків, 2011. Вип. 67. С. 93–99.
 18. Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів.
  Аграрна наука та харчові технології. № 2. 2017. С. 111–117.
 19. Medvid S. M., Hunchak A.V., Gutyj B.V., Ratych I. B. Prospects of rational security chicken-broilers with mineral substances. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences. 2017. 19(79). P. 127–134.
 20. King J.C., Cousins R.J. Zinc. In: Modern Nutrition in Health and Disease (10th ed.) / edited by Shils M. E., Shike M., Ross A. C. et al. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 2005. P. 271–285.
ДолученняРозмір
PDF icon redka_2_2019.pdf221.95 КБ