Ви є тут

КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ МАТЕРИНСЬКИХ І БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Проведено дослідження щодо впливу загальної та специфічної комбінаційної здатності на репродуктивні якості (багатоплідність, молочність, кількість поросят, маса гнізда та одного поросяти за відлучення, збереженість поросят) свиней різних генотипів серед материнських та батьківських форм. Ефекти ЗКЗ серед материнських форм коливалися за багатоплідністю від –0,80 до +0,50 голів, молочністю –1,2 до +1,30 кг, кількістю поросят за відлучення –0,30 до +0,50 голів, масою гнізда та одного поросяти за відлучення –5,4 до +5,60 кг та –0,3 до +0,50 кг, за збереженістю поросят –4,30 до +4,60 %. У середньому за репродуктивними якостями вищі ефекти ЗКЗ спостерігались у кнурів із генотипом п’єтрен × дюрок. У поєднаннях материнських і батьківських форм вищі ефекти СКЗ були у групі ♀ (чистопородний батько × помісна мати) × ♂ (п’єтрен × дюрок) – додатні у всіх випадках, крім збереженості поросят. Відхилення розрахункових значень репродуктивних якостей від фактичних коливались в межах 0,3–27,3 %. Розрахункові показники репродуктивних якостей материнських форм варіювали у вужчих межах (у середньому 1,5 %) порівняно із батьківськими формами (у середньому 3,5 %).

Ключові слова: свині, генотип, материнські і батьківські форми, репродуктивні якості, комбінаційна здатність.

1. Гетя А. А. Ситуация в животноводстве положительно стабильная / А. А. Гетя // Ефективне тваринництво. – 2013. – № 6. – С. 5–8.

2. Комбинационная способность свиней различных генотипов / В. П. Рыбалко, В. И. Трухачев, В. Ф. Филенко [и др. ] // Вісн. Полтав. держ. с.-г. ін-ту. – Полтава, 2000. – № 5. – С. 48–49.

3. Остапчук П. С. Комбінаційна здатність відтворних якостей свиноматок за умов міжпородного поєднання / П. С. Остапчук [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/agro/109/20553-kombinacijna-zdatnist-vidt...

4. Остапчук П. С. Комбінаційна здатність м’ясних порід і типів свиней / П. С. Остапчук // Тваринництво України. – 2008. – № 5. – С. 16.

5. Оценка общей и специфической комбинационной способности линий в животноводстве. Компьютерная программа PRACS-I. Базовая версия: учеб. пособие для науч. сотрудников, аспирантов, зоотехников-селекционеров племенных хозяйств и студентов зооинженерных факультетов с.-х. вузов, обучающихся по специальности 310700 «Зоотехния»; под ред. Ю. И. Колосова. – пос. Персиановский, Новочеркасск, 2003. – 63 с.

6. Пелих В. Г. Комбінаційна здатність спеціалізованих ліній свиней великої білої породи / В. Г. Пелих, В. І. Федорнак // Вісник аграрної науки. – 2003. – № 5. – С. 46–48.

7. Рибалко В. П. Селекція та гібридизація у свинарстві / В. П. Рибалко, В. П. Буркат. – К.: БМТ, 1996. – 144 с.

8. Снедекор Дж. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии / Дж. Снедекор. – М.: Изд-во с.-х. литературы, журналов и плакатов, 1961. – 503 с.

9. Griffing B. A generalized treatment of use diallel crosses in quantitave inheritance / B. Griffing // Heredity. – 1956. – Vol. 10. – P. 31–50.

10. Vidović V. Genetika životinja / V. Vidović, D. Lukač. – Poljoprivredni fakultet: Novi Sad, 2010. – P. 361.

11. Lukač D. Reproductive traits in relation to crossbreeding in pigs / D. Lukač // African Journal of Agricultural Research. – 2013. – Vol. 8 (19). – P. 2166–2171.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_piotrovych_ua.pdf584.31 КБ