Ви є тут

МІНЛИВІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД МЕТОДУ РОЗВЕДЕННЯ ЗА ЛІНІЯМИ

Досліджено ефективність внутрішньолінійного та міжлінійного підбору під час розведення сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи на племінних заводах Підліснівської філії ПрАТ «Райз-Максимко» та «Перше Травня» Сумського району. Виявлено закономірності впливу різних варіантів підбору на рівень ознак молочної продуктивності. За оцінкою корів дослідних стад, одержаних за внутрішньолінійних та міжлінійних підборів, установлено, що серед оцінених варіантів найчастіше кращим за ознаками молочної продуктивності виявлялося потомство, одержане від міжлінійних кросів. У стаді ПЗ «Перше Травня» бугаї-плідники батьківської лінії Старбака 352790 вдало поєднувалися з материнськими лініями Елевейшна 1491007, Валіанта 1650414, С.Т.Рокіта 252803 та П.Ф.А. Чіфа 1427381. Про це свідчить високий рівень надою корів, отриманих від цих поєднань, який становив за даними першої лактації 5837−6223 кг молока та вищої – 6525−7474 кг. Різниця за надоєм корів-первісток, отриманих у підборах міжлінійних кросів з батьківською лінією Старбака 352790, становила від 404 (Р<0,05) до 790 кг (Р<0,001). У стаді ПЗ «Райз-Максимко» не менш вдалим став підбір батьківської лінії Валіанта 1650414 у кросах з материнськими Сітейшна 267150, С.Т.Рокіта 252803 та Метта 1392858, з надоєм корів-первісток 6199−6382 кг. У системі лінійного розведення вмотивовано доцільність проведення регулярного моніторингу з оцінки поєднання ліній у селекційному процесі розведення молочних порід. Повторне застосування найбільш вдалих та відмова від малоефективних варіантів підбору сприятиме нарощуванню генетичного потенціалу молочної продуктивності худоби створених українських порід.

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, лінії, молочна продуктивність.

 

1. Буркат В. П., Полупан Ю. П. Розведення тварин за лініями: генезис понять і методів та сучасний селекційний контекст. Київ: Аграрна наука, 2004. 68 с.

2. Буркат В.П., Полупан Ю. П. Генезис понять і методів та сучасний селекційний контекст розведення тварин за лініями. Розведення і генетика тварин. К. : Аграрна наука, 2005. Вип. 38. С. 3−36.

3. Веланская Н. В., Герасимчук А. В., Тараненко Г. C. Наследственные различия крупного рогатого скота по продолжительности хозяйственного использования. Разведение и искусственное осеменение крупного рогатого скота. К.: Урожай. 1990. Вып. 22. С. 18–22. 

4. Вінничук Д. Т. Структура породи великої рогатої худоби. Вісник сільськогосподарської науки. 1982. № 8.
С. 33–38. 

5. Ганчев М. М., Бойко М. Ф., Нарожний П. А. Виявлення поєднуваності ліній червоної степової худоби при кросах. Вісник сільськогосподарської науки. 1987. № 3. С. 27–28. 

6. Димчук А. В. Молочна продуктивність корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору. Розведення і генетика тварин. Київ: Аграрна наука, 2008. Вип. 42. С. 55−62.

7. Ефименко М. Я. Формирование внутрипородной структуры создаваемых пород молочного скота. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Біла Церква. 2010. Вип. 3 (72). С. 119−122.

8. Ефимова Л.В., Зазнобина Т.В. Перспективные линейные сочетания и реализация генетического потенциала продуктивности коров красно-пёстрой породы. Научное обеспечение животноводства Сибири: материалы III Международной научно-практической конференции (г. Красноярск, 16-17 мая 2019 г.). Красноярск, 2019. С. 129−133. 

9. Иванова О. А. Методы племенной работы при разведении за линиями. Коневодство и конный спорт. 1966.
№ 6. С. 10. 

10. Калмыков А. Н. Племенная работа с линиями в молочном скотоводстве. Зоотехния. 1990. № 2. С. 22–25. 

11. Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетикe сельскохозяйственных животных. Москва: Колос, 1970. 423 с.  

12. Петренко І. П., Кругляк А. П., Цапко В.А. Продуктивність корів від різних варіантів підбору в стадах новостворених молочних порід. Розведення і генетика тварин. Київ: Аграрна наука. 2010. Вип. 44. С. 143−145.  

13. Полупан Ю.П. Екстер’єрні особливості первісток різних порід і поєднань. Розведення і генетика тварин. Київ: Аграрна наука. 1999. Вип. 30. С.10−16.  

14. Полупан Ю.П. Онтогенетичні та селекційні закономірності формування господарськи корисних ознак молочної худоби: дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин НААН. с. Чубинське Київської обл., 2013. 694 с. 

15.  Рекомендації з підбору бугаїв до маточного поголів’я у молочному скотарстві / Полупан Ю.П. та ін.; заг. ред. Ю.П. Полупана. 2-е вид., перероб. і доп. Чубинське, 2019. 31 с. 

16. Сельцов В.И., Молчанова Н.В., Сулима Н.Н. Влияние методов разведения на продуктивное долголетие и пожизненную продуктивность коров. Зоотехния. 2013. №9. С. 2−4.  

17. Сірацький Й.З. Робота з лініями в сучасних умовах. Розведення і генетика тварин. Вип. 38 : матеріали наукової дискусії "Розведення сільськогосподарських тварин за лініями": міжвідомчий тематичний науковий збірник. УААН. ІРГТ. Київ: Аграрна наука, 2005. С. 74–77.  

18. Ставецька Р.В. Ефективність відбору корів української чорно-рябої молочної породи за походженням. Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». Суми, 2013. Вип. 1. (22). С. 78−82.  

19. Усова Т.П. Корреляция признаков молочной продуктивности коров в зависимости от подбора пар с учетом места расположения повторяющихся линий в родословной. Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. Москва, 2006. №1 (6). С. 155−156.  

20. Хмельничий Л.М., Лобода А.В. Мінливість ознак довголіття корів української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору. Розведення і генетика тварин. Київ, 2019. Вип. 57. С. 143−151. Doi: https://doi.org/ 10.31073/abg.57.17    

21. Хмельничий Л.М., Хмельничий С.Л. Влияние межлинейного подбора на формирование линейных признаков экстерьера коров украинской черно-пестрой молочной породы. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (Горки). 2019. Т.1. №. 22-1. С. 40−46. 

22. Хмельничий Л.М., Салогуб А.М. Ефективність поєднання генеалогічних формувань в селекції молочної худоби. Збірник наукових праць Подільського держ. аграрно-технічного університету. Серія “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Кам’янець-Подільський, 2012. Вип. 20. С. 285−287.  

ДолученняРозмір
PDF icon khmelnychy_salohub_2_2019.pdf221.05 КБ