Ви є тут

ОБМІН ЦИНКУ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ У ПЕРШІ 100 ДНІВ ЛАКТАЦІЇ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОМПЛЕКСУ ЦЬОГО МІКРОЕЛЕМЕНТА

Досліджено особливості обміну Цинку під час визначення оптимальної дози змішанолігандного комплексу цього мікроелемента на фоні рекомендованих деталізованих норм Купруму, Кобальту та Селену для високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації. Доведено вплив різних рівнів Цинку в раціоні на його обмін в організмі корів. Тварини дослідних груп, яким замість сульфату Цинку згодовували змішанолігандний комплекс цього мікроелемента, переважали контрольних за кількістю Цинку, відкладеного у тілі, на 122,3–243,1 мг, або 25,5–50,6 %. Відкладання Цинку у тілі корів дослідних груп у відсотках до спожитої кількості перевищувало контроль на 6,5–26,8 %. Найкраще засвоєння Цинку в організмі тварин відмічали за використання металохелату за дози 2,5 кг/т комбікорму.

Ключові слова: високопродуктивні корови, премікс, мікроелементи, хелати, сірчанокислі солі мікроелементів Купруму, Цинку, Кобальту, органічно-мінеральний комплекс, Селен.

1. Біологічна роль цинку в організмі людини і тварин  [Електронний ресурс] / [Г.Л. Антоняк, О.В. Важненко, В.Д. Бовт та ін.] // Біологія тварин. – 2011. – Т. 13, № 1–2. – С. 17–31.

2. Скальный А.В. Биоэлементы в медицине / А.В. Скальный, И.А. Рудаков. – М.: Мир, 2004. – 272 с.

3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R. Tudor, P.D. Zalevsky, R.N. Ratnoike // J. Nutr. Health. Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P. 45-51.

4. Роль мікроелементів в життєдіяльності тварин / М.О. Захаренко, Л.В. Шевченко, В.М. Михальська [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 2. – С. 13–16.

5. Традиційні і нетрадиційні мінерали у тваринництві / [Кулик М.Ф., Засуха Т.В., І.М. Величко та ін.] за ред. М.Ф. Кулика.– К.: Вид-во “Сільгоспосвіта”, 1995. – 248 с.

6. Харламов И.С. Сравнение эффективности хелатных форм и неорганических солей микроэлементов в кормлении высокопродуктивных новотельных коров / И.С. Харламов // Агропромышленный комплекс: контуры будущего: материалы Междунар. науч.-практ. конф. студ., аспирантов и молодых ученых, г. Курск, 9-11 ноября 2011 г. – Курская ГСХА. – Курск, 2012. – Ч. 2. – С.216–218.

7. Левицький Т.Р. Загальні підходи до оцінки безпечності кормових добавок / Т.Р. Левицький // Ефективне птахівництво. – 2014. – № 5. – С. 23–25.

8. Методи синтезу сполук цинку з амінокислотами / [М.О. Захаренко, Л.В. Шевченко, Л.П. Головкова та ін.] // Ефективні корми та годівля, 2007. – № 3 (19). – С. 33–35.

9. Мерзлов С.В. Оцінка технології комплексоутворення у сполуках Кобальт-ліганд із застосуванням ІЧ-спектро-скопії / С.В. Мерзлов // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2009. – Вип. 60. Ч. 2. – С. 79–81.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_2_danilenko_ua.pdf (38)269.87 КБ