Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР’ЄРНОГО ТИПУ КОРІВ-ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД

За лінійними ознаками досліджено корів-первісток українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. База досліджень – підприємства компанії «Укрлендфармінг»: ПП «Буринське» Підліснівського відділення Сумського району та ТОВ «Млинівський комплекс» Роменської філії Сумської області. За оцінкою 100-бальної системи лінійної класифікації встановлено міжпородну відмінність із кращими показниками тварин української чорно-рябої молочної породи. Середні оцінки обох порід як за групові ознаки, так і фінальна оцінка знаходилися в межах «добре з плюсом» (80‒84 бала). За оцінкою групових ознак молочного типу перевага тварин української чорно-рябої молочної породи над червоно-рябою становила 1,3 бала (Р<0,001); за оцінкою стану кінцівок та ратиць різниця виявилася на користь корів української червоно-рябої молочної породи з різницею 1,3 бала (Р<0,001). Краще розвиненим виявили вим’я у корів української чорно-рябої молочної породи, які переважали ровесниць української червоно-рябої на 1,4 бала (Р<0,001). Фінальна оцінка була вищою у корів української чорно-рябої молочної породи (83,0 бала) з незначною перевагою ровесниць української червоно-рябої (0,4 бала, Р<0,01). Рівень розвитку 18 описових ознак корів показав значну мінливість як у межах порід, так і всередині кожної породи. Загалом оціненим тваринам української чорно-рябої молочної породи властиві добре виражені висота (6,3 бала), глибина тулуба (7,2 бала), кутастість (6,8 бала), нахил (5,1 бала) та ширина заду (6,5 бала), прикріплення передніх часток вимені (6,5 бала), центральна зв’язка (6,4 бала) та глибина вимені (6,6 бала). У корів-первісток української червоно-рябої молочної породи краще розвинені груди у ширину (6,9 бала) та тулуб у глибину (7,5 бала), міцніші ратиці (6,4 бала). Екстер’єр тварин української чорно-рябої молочної породи має добру характеристику описових ознак, що визначають їх молочність, а української червоно-рябої молочної – міцність.

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, українська червоно-ряба молочна порода, лінійна оцінка, екстер’єр, тип, молочна продуктивність.

1. Абылкасымов Д., Вахонева А., Сударев Н. Тип телосложения и продуктивное долголетие молочных коров. Молочное и мясное скотоводство. 2010. № 7. С. 12−14. 

2. Буркат В.П., Полупан Ю.П., Йовенко І.В. Лінійна оцінка корів за типом. Київ: Аграрна наука, 2004. 88 с.  

3. Вечорка В.В., Хмельничий Л.М. Оцінка сполученої мінливості між лінійними ознаками корів української червоно-рябої молочної породи. Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». 2017. Вип. 5/1 (31). С. 8−16. 

4. Гарькавый Ф.Л. Селекция коров и машинное доение. Москва: Колос, 1974. 160 с.   

5. Про внесення змін до Закону України «Про племінне тваринництво»: Закон України № 13(2260) від 25 січня. Голос України. 2000. 4 c.  

6. Иоганссон И., Рендель Я. Генетика и разведение домашних животных. Колос, 1970. С. 191−125.    

7. Кочук-Ященко О.А. Лінійна оцінка типу і молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різної лінійної належності. Збірник наук. праць Вінницького НАУ. 2014. Вип. 1(83). Т. 2. С. 139–149.  

8. Ладика В.І., Хмельничий С.Л. Тривалість життя корів української чорно-рябої молочної породи залежно від рівня оцінки лінійних ознак типу, які характеризують стан кінцівок. Розведення і генетика тварин. Вінниця. 2016. Вип. 51. С. 83−92.  

9. Ладика В.І., Хмельничий Л.М., Салогуб А.М. Сполучна мінливість статей екстер’єру корів з молочною продуктивністю. Збірник наукових праць Білоцерківського НАУ. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2010. Вип. 3 (72). С. 9–11.  

10. Ладика В.І., Хмельничий Л.М. Селекція корів за типом в аспекті збереження генофонду бурої худоби. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця. 2017. Вип. 5 (99). Т. 1. С.81−87.  

11. Ладика В.І., Хмельничий Л.М., Вечорка В.В., Хмельничий С.Л. Стан та перспектива селекції бурої худоби Сумського регіону за молочною продуктивністю та екстер’єрним типом. Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». 2017. 7(33). С. 3−17.  

12. Мельник Ю.Ф. Залежність продуктивності худоби української червоно-рябої молочної породи від спадкових і паратипових факторів: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.02.01. с. Чубинське, 2000. 17 с.  

13. Меркурьева Е. К. Генетические основы селекции в скотоводстве. Москва: Колос, 1977. 240 с. 

14. Хмельничий Л.М., Ладика В.І., Полупан Ю.П., Салогуб А.М. Методика лінійної класифікації корів молочних і молочно-м’ясних порід за типом. Суми: ВВП «Мрія–1» ТОВ, 2008. 12 с.  

15. Полупан Ю.П. Ефективність довічного використання червоної молочної худоби. Розведення і генетика тварин. Киів: Аграрна наука. 2000. Вип. 33. С. 97−105.  

16. Полупан Ю.П. Оцінка бугаїв за типом дочок. Вісник аграрної науки. 2000. Вип. 5. С. 45–49.  

17. Преобразование генофонда пород. / М.В. Зубец и др.; под ред. М.В. Зубца. Киев: Урожай, 1990. 352 с.  

18. Прохоренко Н.Н. Роль селекции в молочном животноводстве при разработке и реализации интенсивных технологий сельскохозяйственного производства. Сб. науч. трудов ГНУ Россельхозакадемии. 2013. Вып. 84. С. 198−205.  

19. Реєстрація ICAR: довідник / за ред. В І. Ладика, Л.М. Хмельничий, В.П. Буркат, С. Ю. Рубан. Суми: СНАУ, 2010. 457 с.  

20. Хмельничий Л.М. Фіксована лінійка: деклараційний патент на корисну модель 2311 Україна, 7G01B3/08 А01К29/00; заявл. 17.03.2003; друк. 16.02.2004.  Бюл. № 2. 

21. Хмельничий Л.М., Вечорка В.В. Вікова мінливість кореляцій між надоєм та лінійною оцінкою типу корів-первісток українських чорно- та червоно-рябої молочних порід. Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва. Збірник наукових праць БНАУ. Біла Церква. 2014. № 1 (116). С. 84−87. 

22. Хмельничий Л.М., Вечорка В.В., Хмельничий С.Л. Особливості екстер’єрного типу молочної худоби різного походження та співвідносна мінливість лінійних ознак з надоєм корів голштинської породи. Розведення і генетика тварин. 2018. Вип. 56. С. 77–84. Doi: https://doi.org/10.31073/abg.56.10 

23. Хмельничий Л.М. Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби: дис. … д-ра с.-г. наук: 06.02.01. с. Чубинське, 2005. 430 с. 

24. Хмельничий Л.М. Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції молочної худоби: монографія. Суми: Мрія, 2007. 260 с.   

25. Хмельничий Л.М., Лобода В.П. Удосконалення стада з розведення української червоно-рябої молочної породи за показниками довічної продуктивності. Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». 2014. Вип. 2/1 (24).
С. 91−97.  

26. Хмельничий Л.М., Лобода В.П., Шевченко А.П. Фенотипова та сполучена мінливість лінійних ознак екстер’єру корів молочних порід Сумщини. Розведення і генетика тварин. Київ: 2015. Вип. 50. С.103−111.  

27. Хмельничий Л.М. Бажаний екстер’єрний тип корів молочної худоби. Розведення і генетика тварин. Київ: Аграрна наука. 2007. Вип. 41. С. 261−269.  

28. Хмельничий Л.М. Бажаний тип – міра оцінки молочної худоби за екстер’єром. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. 2004. № 1. Том. 2. С. 72−83.   

29. Хмельничий Л.М. Тип як критерій оцінки екстер’єру корів молочної худоби. Вісник Черкаського інституту АПВ. 2006. Вип. 6. С. 115–127.    

30. Battagin M., Sartori C., Biffani S., Penasa M., Cassandro M. Genetic parameters for body condition score, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. Journal of Dairy Science. August. 2013. Vol. 96. No. 8.
Р. 5344–5351. Doi: https://doi.org/10.3168/jds.2012-6352  

31. Boelling D., Pollott G. E. Locomotion, lameness, hoof and leg traits in cattle II.: Genetic relationships and breeding values. Livestock Production Science. 1998. Vol. 54(3). No. 6. Р. 205–215.  

32. Dechow C. D., Rogers G. W., Klei L., Lawlor T. J. Heritabilities and correlations among body condition score, dairy form and selected linear type traits. Journal of Dairy Science. June. 2003. Vol. 86. No. 6. P. 2236–2242.  

33. Kadarmideen H. N., Wegmann S. Genetic parameters for body condition score and its relationship with type and production traits in Swiss Holsteins. J. Dairy Science. 2003. Vol. 86. No. 11. P. 3685–3693. Doi: https://doi.org/10.3168/ jds.S0022-0302(03)73974-5  

34. Klassen D.J., Monardes L.H.G.,  Jairath R.I. Cue, Hayes J.F.  Genetic correlations between lifetime production and linearized type in Canadian Holsteins. J. Dairy Science. 1992. 75(8). P. 2272-2282.   

35. Larroque H., Ducrocq V. Relationships between type and longevity in the Holstein breed. Genetic Selection and Evolution. 2001. 33. P. 39–59. Doi: https://doi.org/10.1186/1297-9686-33-1-39

36. Jovanovac  S., Raguž N. Analysis of the relationships between type traits and longevity in Croatian Simmental cattle using survival analysis. Agriculturae Conspectus Scientificus. 2011. 76(30). P. 249-253.  URL:https://www.researchgate.net › publication › 263...

37. Setati M.M., Norris D.,  Banga C.B.,  Benyi K. Relationships between longevity and linear type traits in Holstein cattle population of Southern Africa. Trop Anim Health Prod. 2004. 36(8). P. 807-814. Doi: https://doi.org/ 10.1023/B: TROP.0000045965.99974.9c   

38. Zavadilová L., Štípková  M. Genetic correlations between longevity and conformation traits in the Czech Holstein population. Czech J. Anim. Sci. 2012.  57(3).  P. 125–136.URL: https://pdfs.semanticscholar.org › ...

39. Zavadilová L., Štípková M., Němcová E., Bouška J., Matějíčková J. Analysis of the phenotypic relationships between type traits and functional survival in Czech Fleckvieh cows. Czech J. Anim. Sci. 2009.  54 (12). P. 521–531. URL:https://www.agriculturejournals.cz › publicFiles   

40. Zavadilova L., Stipkova M. Genetic correlations between longevity and conformation traits in the Czech Holstein population. Czech J. Anim. Science. 2012.  Vol. 57(3). P. 125–136.  

41. Zavadilová L., Němcová E., Štípková M., Bouška J. Bouška Relationships between longevity and conformation traits in Czech Fleckvieh cows. Czech J. Anim. Sci. 2009.  54. (9). P. 387–394. URL:https://pdfs.semanticscholar.org › e5c0828f705dc...

ДолученняРозмір
PDF icon khmelnychyi_loboda_2_2019.pdf281.87 КБ