Ви є тут

ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СТАТЕЙ БУДОВИ ТІЛА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Дослідження статей будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи було проведено у стаді племінного заводу Підліснівської філії ПрАТ «Райз-Максимко» Сумського району. Наведено результати співвідносної мінливості між промірами екстер’єру та величиною надою тварин у віковій динаміці лактацій. Встановлено додатні коефіцієнти кореляцій у межах статистичної достовірності між промірами та надоєм корів-первісток: висотою у холці (r=0,422) та крижах (0,353), глибиною грудей (r=0,362), шириною у маклаках (r=0,311), кульшах (0,271) і сідничних горбах (r=0,366); навкісною довжиною тулуба (r=0,286) і заду (r=0,244); обхватом грудей (r=0,391). З віком наведені зв’язки слабшають. Ступінь успадковуваності промірів варіює у межах статей та віку корів. Виявлено достатній, достовірний за критерієм Фішера, рівень коефіцієнтів успадковуваності, які забезпечать відповідну ефективність масової селекції за промірами висоти у холці (h2=0,347) та крижах (h2=0,288), глибини (h2=0,244) та обхвату грудей (h2=0,348), широтних промірів заду (h2=0,251–0,264), навкісної довжини тулуба (h2=0,318) та заду (h2=0,216), за якими тварини різнилися у віці першої лактації. Встановлено, що частка мінливості промірів основних статей будови тіла зумовлена спадковістю поліпшувальної породи (22,1−36,4 %), племінною цінністю батька корів (16,1−37,7 %), кровністю батька (10,9−26,6 %) та лінією батька (8,6−19,6 %). Виявлені додатні коефіцієнти кореляцій між більшістю промірів статей будови тіла і величиною надою та достатній рівень їх успадковуваності у віковій динаміці лактацій є мотиваційними чинниками для ефективності селекції худоби молочних порід за екстер’єром. Сила впливу племінної цінності батька та його походження на показники промірів екстер’єру їх потомства свідчить про необхідність урахування під час підбору показників комплексної оцінки племінної цінності бугаїв-плідників.

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, корови, проміри, кореляція, успадковуваність, сила впливу, надій.

1. Адушинов Д., Лазарев Н., Истомин А., Митренга В. Тип телосложения и хозяйственно полезные признаки голштинизированного черно-пестрого скота. Молочное и мясное скотоводство. 2011. № 5. С. 1617.    

2. Буркат В.П., Єфіменко М.Я., Подоба Б.Є., Дзіцюк В.В. Наукові і прикладні аспекти генетичного моніторингу у тваринництві. Вісник аграрної науки. 2003. №5. С. 32−39.   

3. Буркат В.П., Полупан Ю.П., Йовенко І.О. Лінійна оцінка корів за типом. Київ: Аграрна наука, 2004. 88 с. 

4. Делян А., Щеглов Е., Усова Т., Забудский Ю., Камалов Р., Ефимов И. Применение популяционно-генетических параметров в селекции молочного скота. Молочное и мясное скотоводство. 2012. № 1. С. 17−18.   

5. Ладика В.І., Хмельничий Л.М., Салогуб А.М. Сполучна мінливість статей екстер’єру корів з молочною продуктивністю. Збірник наукових праць Білоцерківського НАУ. 2010. Вип. 3 (72). С. 9−11.  

6. Лобода В.П. Сполучна мінливість статей будови тіла з надоєм корів української червоно-рябої молочної породи. Зб. наук. праць Подільського аграрно-технічного університету. Серія: Технологія виробництва і переробки  продукції тваринництва. Кам’янець – Подільський, 2013. Вип. 21. С. 173−175.   

7. Меркурьева Е. К. Генетические основы селекции в скотоводстве. Москва: Колос, 1977. 240 с.    

8. Хмельничий Л.М., Вечёрка В.В. Оценка коров украинской красно-пестрой молочной породы в соотносительной изменчивости промеров и индексов телосложения. Генетика и разведение животных. Санкт-Петербург, Пушкин. ОО Рекламное бюро “АЗ”. 2014. № 4. С. 20−24. 

9. Петренко І.П., Зубець М.В., Буркат В.П. Племінна цінність тварин і закономірність її успадкування. Вісник аграрної науки. 1999. № 8. С. 45–53.  

10. Полупан Ю.П. Онтогенетичні та селекційні закономірності формування господарсько корисних ознак молочної худоби: дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин НААН. с. Чубинське Київської обл., 2013. 694 с. 

11. Полупан Ю.П. Суб’єктивні акценти з деяких питань основ селекції та породоутворення. Розведення і генетика тварин. Київ: Аграрна наука. 2007. Вип. 41. С. 194−208.   

12. Пославська Ю.В., Федорович Є.І., Боднар П.В. Вплив екстер’єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи на формування їх подальшої молочної продуктивності. Розведення і генетика тварин. Київ: Аграрна наука. 2016. Вип. 51. С. 131−139.  

13. Практична результативність новітніх теорії та методології селекції / Зубець М.В., та ін. Вісник аграрної науки. 2002. № 12. С. 73–77.  

14. Салогуб А.М., Хмельничий Л.М. Особливості успадковуваності та сполучної мінливості ознак екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця. 2011. Вип. 8 (48). С. 59–62. 

15. Салогуб А.М., Хмельничий Л.М. Особливості успадкування статей будови тіла корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи. Таврійський науковий вісник. Херсон. 2010. Вип. 69. С. 126−130.   

16. Салогуб  А.М., Хмельничий Л.М., Хмельничий С.Л. Формування будови тіла корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Зб. наук. праць харківської держ. зоовет. академії. 2010. Вип. 20. Ч. 1. С. 127–134.  

17. Тимофеев-Ресовский Н.В., Яблоков А.В., Глотов Н.В. Очерк учения о популяции. Москва: Наука, 1973. 277 с.  

18. Федорович В.В. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від промірів їх статей тіла після першого отелення. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2015. Вип. 2(27). С. 80−86.    

19. Хмельничий  Л.М., Вечорка В.В. Вікова мінливість кореляцій між надоєм та лінійною оцінкою типу корів-первісток українських чорно- та червоно-рябої молочних порід. Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва. Збірник наукових праць БНАУ. Біла Церква. 2014. № 1 (116). С. 84−87. 

20. Хмельничий  Л.М., Вечорка В.В. Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід. Розведення і генетика тварин. Київ: Аграрна наука, 2008. Вип. 42. С. 318–326.   

21. Хмельничий  Л.М., Салогуб А.М. Особливості успадкування статей будови тіла корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи. Таврійський науковий вісник. Херсон. 2010. Вип. 69. С. 126−130. 

22. Хмельничий Л.М. Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби: дис. … д-ра с.-г. наук: 06.02.01 / с. Чубинське, 2005. 430 с.   

23. Хмельничий Л.М., Лобода В.П. Оцінка корів української червоно-рябої молочної породи за промірами та індексами будови тіла. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків. 2013. №109. Ч.1. С. 309−313.   

24. Хмельничий Л.М., Вечорка В.В. Сполучена мінливість промірів та індексів будови тіла з надоєм корів української чорно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин. Київ: 2015. Вип. 50. С. 96−102.   

25.  Battagin C.M., Sartori S., Biffani M., Penasa M. Cassandro Genetic parameters for body condition score, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. Journal of Dairy Science. 2013. Vol. 96. Issue 8. P. 5344–5351.    

26. Novotný L., Frelich J., Beran J., Zavadilová L. Genetic relationship between type traits, number of lactations initiated, and lifetime milk performance in Czech Fleckvieh cattle. Czech J. Anim. Sci. 2017.  62. P. 501–510.  

27. Toghiani S. Genetic parameters and correlations among linear type traits in the first lactation of Holstein Dairy cows. Afr. J. Biotech. 2011. 10(9). P. 1507–1510.

28. Zavadilová L., Štípková M. Genetic correlations between longevity and conformation traits in the Czech Holstein population. Czech J. Anim. Sci. 2012. 57. (3). P. 125–136.   

29. Zink V., L. Zavadilová J. Lassen M., Štípková M., Vacek L. Štolc. Analyses of genetic relationships between linear type traits, fat-to-protein ratio, milk production traits, and somatic cell count in first-parity Czech Holstein cows. Czech J. Anim. Sci. 2014. 59(12). P. 539−547. 

ДолученняРозмір
PDF icon khmelnychyi_2_2019.pdf236.23 КБ