Ви є тут

ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

Згідно  з  науково-господарським  дослідом  нами  встановлено  і  опубліковано,  що  оптимальною  дозою  кормових дріжджів (ТУ  У15. 733336034-001:2005) є 9 %  у  комбікормі  для  молодняку  кролів  білої термонської  породи.  Кролі цієї  групи  переважали  аналогів  контрольної  за  інтенсивністю  росту  і  середньодобовими  приростами  на 4,5 % (Р<0,001) і 7,2 % (Р<0,05). Маса  тушки  і  забійний  вихід  у  кролів цієї  групи  були  більші  на 6,81 % (Р<0,001) і 1,23 % (Р<0,001) порівняно з контрольною групою. Фізіологічний дослід підтвердив дані науково-господарського про доцільність використання 9 % досліджуваних дріжджів у складі повнораціонного гранульованого комбікорму для молодняку кролів за інтенсивної технології вирощування. 
Ключові слова: молодняк кролів, кормові дріжджі, комбікорм, продуктивні показники, перетравність поживних речовин. 

1. Лактионов К.С. Физиология питания кроликов и пути повышения степени использования кормов: монография / К.С. Лактионов. – Орел: Орел ГАУ, 2007. – 120 с. 
2. http://www.waldeneffect.org/blog/Feeding_rabbits/ 
3. Лесик Я. Ефективність використання лізин-протеїнової добавки в годівлі кролів/ Я. Лесик, Р. Федорук// Ефе-ктивні корми та годівля. – К., 2008. – №1 (25). – С. 3–4. 
4. Тинаев Н.И. Особенность рациона кроликов при смешанном типе кормления/ Н.И. Тинаев// Кролиководство и звероводство. – 2005. – №3. – C. 26–27. 
5. G. Lounaouci-Ouyed. Effects of substitution of soybean meal-alfalfa-maize by a combination of fieldbean or pea with hard wheat bran on digestion and growth performancein rabbits in Algeria / G. Lounaouci-Ouyed, M. Berchiche, T. Gidenne // World rabbit science. – 2014. – Vol. 22 (2). – Р. 147–160.
6. Санько О.П. Закономірності та особливості росту  кролів різних порід/ О.П. Санько// Науково-технічний бюлетень. – Харків, 2005. – №89. – C. 144–148. 
7.  Уровень  энергетического  питания  молодняка  кроликов/  Александров  В.Н.,  Александрова  В.С.,  Морозова К.Н., Чичкова Т.А. // Кролиководство и звероводство. – 2004. – №3. – C. 9–11. 
8. http://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/rabbits/environment 
9.  Федорук  Р.С.  Рекомендації  з  ефективного  ведення  кролівництва/  Федорук  Р.С.,  Лесик  Я.В.,  Дубинка  І.А. // Друк НВФ«Українські технології». – Львів, 2007. – 60 с. 
10. Effect of hesperidin dietary supplementation ongrowth performance, carcass traits and meat quality of rabbits /P.E. Simitzis, C. Babaliaris, M.A. Charismiadou et al. // World rabbit science. – 2014. – Vol . 22 (2). – 
Р. 113–121.
11. Reproductive performance of different breeds of broiler rabbits under sub-temperate climatic conditions / D. Kumar, K.S. Risam, R.S. Bhatt, U. Singh // World rabbit science. – 2013. – Vol. 2 (3). – Р. 169–173.
12.  Лучин  І.С.  Шляхи  вирішення  білкової  проблеми  при  інтенсивному  виробництві  кролятини/  І.С.  Лучин, Л.М. Дармограй// Тваринництво України. – 2015. – №7. – С. 20–22. 
13. Дармограй Л.М. Продуктивна дія біомаси дріжджів на обмін речовин та якість м’яса у молодняку кролів при інтенсивному  вирощуванні/  Л.М.  Дармограй,  М.Є.  Шевченко//  Науковий  вісник  НУБіП. –  К., 2015. –  Вип. 205. – С. 103–110. 
14. Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве/ А.И. Овсянников. – М.: Колос, 1976. – 304 с. 
15.  Лабораторні  методи  досліджень  у  біології,  тваринництві  та  ветеринарній  медицині[Текст]:  довідник/ В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.Б. Ратич та ін.; за ред. В.В. Влізла. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 764 с. 
16. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников/ Н. А. Плохинский. – М.: Колос, 1969. – 246 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_darmohray_ua.pdf450.94 КБ