Ви є тут

ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ПОРОСЯТ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМУ ІЗ ВМІСТОМ ТРЕОНІНУ

Годівлю поросят у віці від 61 до 90 діб проводили повнораціонним комбікормом для поросят живою масою 20–40 кг, в якому норму концентрації Кальцію знижено із 10 до 7 г, Фосфору – із 8 до 5 г і вмістом 6 г треоніну, норму якого визначено згідно з рекомендованим оптимальним співвідношенням незамінних амінокислот у раціонах свиней, % до лізину.

Встановлено, що використання повнораціонного комбікорму для поросят живою масою 20–40 кг з мінімальною нормою концентрації Кальцію і Фосфору та вмістом треоніну забезпечує підвищення живої маси поросят у віці від 61 до 90 діб із 20 до 40 кг за середньодобового приросту 670 г та конверсії 2,1 кг комбікорму на 1 кг приросту поросят, згідно з ДСТУ 4124-2002, ці показники складають 18,5 кг, 35,5 кг, 570 г і 2,5 кг відповідно.

За результатами проведених досліджень зроблено висновок, що використання такого повнораціонного комбікорму для поросят позитивно впливає на продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб, забезпечує високу ефективність використання комбікорму, дає змогу оптимізувати амінокислотне живлення свиней, є одним із суттєвих показників якості повнораціонного комбікорму та надійною основою щодо вдосконалення рецептури виробництва комбікормів для різних вікових і продуктивних груп свиней.

Ключові слова: годівля поросят, повнораціонний комбікорм, БВМД, лізин, метіонін, триптофан, треонін, Кальцій, Фосфор, конверсія комбікорму.

1. Дурст Л. Кормление сельскохозяйственных животных / Л. Дурст, М. Виттман; под ред. И. И. Ибатуллина, Г. В. Проваторова. – Винница: Нова книга, 2003. – 384 с.  

2. Дяченко Л. С. Основи технології комбікормового виробництва / Л. С. Дяченко, В. С. Бомко, Т. Л. Сивик. – Біла Церква, 2015. – 306 с.

3. Годівля сільськогосподарських тварин / [Ібатуллін І. І., Мельничук Д. О., Богданов Г. О. та ін.]; за ред. І. І. Ібатулліна. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 616 с.

4. Єгоров Б. В. Технологія виробництва преміксів / Б. В. Егоров, О. І. Шаповаленко, А. В. Макаринська. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

5. Єгоров Б. В. Технологія виробництва комбікормів / Б. В. Єгоров. – Одеса: Друкарський дім, 2011. – 448 с.

6. Карунський О. Й. Наукове обґрунтування годівлі свиней / О. Й. Карунський, О. П. Дашковська, І. Ф. Різничук. – Одеса, 2004. – 138 с.

7. Комбікорми повнораціонні для свиней. Технічні умови: ДСТУ 4124-2002. – [Чинний від 2004-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 14 с.

8. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: довідник / [Проваторов Г. В., Ладика В. І., Боднарчук Л. В. та ін.] – Суми: ТОВ ВТД «Університетська книга», 2007. – 616 с.

9. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / [Ібатуллін І. І., Чигрин А. І., Отченашко В. В. та ін. ]; за ред. І. І. Ібатулліна. – Житомир: Полісся, 2013. – 442 с.

10. Рекомендації з нормованої годівлі свиней / [Богданов Г. О., Руденко Є. В., Кандиба В. М. та ін. ]; за ред. Є. В. Руденка, Г. О. Богданова, В. М. Кандиби. – К: Аграрна наука, 2012. – 112 с.

11. Різничук І. Ф. Продуктивні якості поросят у віці від 41 до 60 діб за використання повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4121-2002 [Електрон. ресурс] / І. Ф. Різничук // Електронний науковий фаховий журнал «Наукові доповіді національного університету біоресурсів і природокористування України». – 2016. – № 1 (58). – Режим доступу до ресурсу: http://nd.nubip.edu.ua/2016_1/21.pdf.

12. Різничук І. Ф. Продуктивність поросят при використанні комбікорму зі зниженою концентрацією кальцію і фосфору / І. Ф. Різничук // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 1 (198). – С. 65–67.

13. Різничук І. Ф. Продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб за використання повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 / І. Ф. Різничук // Зернові продукти і комбікорми. – 2016. – № 1 (61). – С. 47–50.

14. Різничук І. Ф. Продуктивні якості поросят у віці від 41 до 60 діб за використання комбікорму із вмістом треоніну / І. Ф. Різничук // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 2 (199). – С. 51–55.

15. Різничук І. Ф. Продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб за використання повнораціонного комбікорму зі зниженою нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору / І. Ф. Різничук // Наук.-техн. бюл. наук.-дослід. центру біобезпеки та екол. контролю ресурсів АПК. – 2016. – Т. 4, № 1 – С. 216–222.

16. Свеженцов А. И. Комбикорма, премиксы, БВМД для животных и птицы / А. И. Свеженцов, С. А. Горлач, С. В. Мартыняк. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2008. – 412 с.

17. Свєженцов А. І. Нормована годівля свиней / А. І. Свєженцов, Р. Й. Кравців, Я. І. Півторак. – Львів: ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького, 2005. – 386 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_riznychuk_ua.pdf326.19 КБ