Ви є тут

СПІВВІДНОСНА МІНЛИВІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ПРОМІРІВ ТІЛА ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Формування молочної продуктивності первісток української чорно-рябої молочної породи залежить від промірів тіла. Найвищим надоєм за 305 днів, кількістю молочного жиру і молочного білка характеризувались тварини із висотою в холці 142 см і більше, глибиною грудей – 76 см і більше, навскісною довжиною тулуба – 165 см і більше, обхватом грудей – 198 см і більше, обхватом п’ястка − 17 см. Кореляція між промірами тіла первісток та надоєм, кількістю молочного жиру і молочного білка була додатною і слабкою (r = від +0,12 до +0,21), промірами тіла і кількістю дійних днів – від’ємною і слабкою (r = від  −0,08 до −0,11), промірами тіла та масовою часткою жиру і білка в молоці − різноспрямованою і слабкою (r = від −0,06 до +0,04). Відмічено вірогідний вплив на надій і кількість молочного жиру глибини грудей (η2x = 37,6 % і η2x = 20,2 %, відповідно, Р < 0,05 в обох випадках), а на кількість молочного білка – навскісної довжини тулуба первісток (η2x = 23,6 %, Р < 0,05).

Рекомендується за непрямого відбору первісток української чорно-рябої молочної породи за показниками екстер’єру особливу увагу звертати на проміри висоти в холці, глибини грудей і навскісної довжини тулуба.

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, молочна продуктивність, проміри тіла, співвідносна мінливість.

1. Бойко О. В. Успадкування та співвідносна мінливість статей екстер’єру корів молочних порід / О. В. Бойко, Ю. М. Сотніченко, Є. Ф. Ткач // Розведення і генетика тварин: міжвід. наук. темат. зб. – К.: Аграрна наука, 2015. – Вип. 49. – С. 69–75.

2. Козир В. С. Екстер'єрна оцінка та її зв'язок з продуктивністю корів різних порід / В. С. Козир, Т. В. Мовчан // Вісник аграрної науки. – 2003. – № 2. – С. 36–38.

3. Лобода В. П. Успадковуваність та сполучна мінливість статей екстер'єру корів української червоно-рябої молочної породи / В. П. Лобода // Вісник СНАУ. Cерія: Тваринництво. – Суми, 2013. – Вип. 7 (23). – С. 56–59.

4. Пещук Л. Зв’язок між селекційними ознаками у корів жирномолочного типу / Л. Пещук, Ю. Полупан // Тваринництво України. – 2000. – № 7–8. – С. 13–14.

5. Салогуб А. М. Особливості успадковуваності та сполучної мінливості ознак екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи / А. М. Салогуб, Л. М. Хмельничий // Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – Вип. 8 (48). – С 59–62.

6. Федорович В. В. Залежність молочної продуктивності корів симентальської породи від промірів статей тіла після їх першого отелення / В. В. Федорович, Т. В. Оріховський, Н. П. Бабик // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2015. – № 1 – С. 218–226.

7. Хмельничий Л. М. Оцінка екстер'єру тварин в системі селекції молочної худоби: моногр. / Л. М. Хмельничий. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2007. – 260 с.

8. Chrenek J. Korelacie medzi telesnymi rozmermi a produkciou mleka ciernostrakatych nizinnych dojnic / J. Chrenek // Pol’nohospodastwo. – 1980. – № 26, 2. – Р. 176–182.

9. Duru S. Estimation of variance components and genetic parameters for type traits and milk yield in Holstein cattle / S. Duru, S. Kumlu, E. Tuncel // Turkish J. of Veterinary and Animal Sci. – 2012. – Vol. 36, № 6. – P. 585–591.

10. Genetic relationships among longevity, milk production and linear type traits in Iranian Holstein cattle / Z. Darili, S. H. Hafezian, A. Shad Parvar [et al.] // J. of Animal and Veterinary Advances. – 2008. – Vol. 7. – P. 512–515.

11. Madrid S. Association between conformation traits and productive performance in Holstein cows in the department of Antioquia, Colombia / S. Madrid, J. Echeverri // Veterinaria y Zootecnía. – 2014. – Vol. 8, № 1. – Р. 35–47.

12. Tapki I. Genetic and phenotypic correlations between linear type traits and milk production yields of Turkish Holstein dairy cows / I. Tapki, Y. Ziya Guzey // Greener J. of Agricultural Sci. – 2013. – Vol. 3 (11). – P. 755–761.  

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_stavetska_ua.pdf393.78 КБ