Ви є тут

СИРОПРИДАТНІСТЬ МОЛОКА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ КАПА-КАЗЕЇНУ, БЕТА-ЛАКТОГЛОБУЛІНУ ТА ПРОЛАКТИНУ

Досліджено вплив фенотипічної комбінації генетичних варіантів κ-CN, β-Lg та PRL на придатність молока корів української чорно-рябої молочної породи до виробництва сирів. Встановлено, що найкращі характеристики сиро-придатності мало молоко від корів з комплексним генотипом κ-CN АВ/β-LG ВВ/PRLGG. Таке молоко мало найкоротшу тривалість сичужного зсідання, в тому числі його обох складових – фази коагуляції та фази гелеутворення. Найменші витрати молока на виробництво 1 кг розсільного сиру бринзи – 6,5 кг – спостерігали для корів зазначеного генотипу, що в середньому на 1,5 кг менше, ніж для тварин з іншими генотипами. Вихід сиру із 3 л молока корів з генотипом κ-CN АВ/β-LG ВВ/PRLGG становив 463 г. Продукт вирізнявся найвищим умістом білка (20,2 %) і жиру (28,2 %).

Ключові слова: комплексний генотип, κ-CN, β-Lg, PRL, молочна продуктивність, сичужне зсідання, сиропридатність, розсільний сир бринза.

1. Эрнст Л.К. Биотехнология в животноводстве / Л.К. Эрнст, Н.И. Зиновьева / ВИЖ. – М., 2008. – 510 с.

2. Mahmoud K.G.M. Sire selection for milk production traits with special emphasis on kappa casein (CSN3) gene / K.G.M. Mahmoud, M.F. Nawito, A.M.H. Abdel Dayem // Global journal of molecular sciences. – 2010. – Vol. 5 (2). – P. 68–73.

3. Кириленко С.Д. Идентификация генотипов по каппа-казеину и BLAD-мутации с использованием полимеразной цепной реакции / С.Д. Кириленко, В.И. Глазко // Цитология и генетика. – 1995. – Т. 26, № 6. – С. 60–63.

4. Журавель Е.В. Исследование полиморфизма генов каппа-казеина и соматотропина локальных и коммерческих пород крупного рогатого скота / Е.В. Журавель, И.Л. Лисовский // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 1997. –№ 1. – С. 12–14.

5. Caroli A.M. Invited review: Milk protein polymorphisms in cattle: Effect on animal breeding and human nutrition / A.M. Caroli, S. Chessa, G.J. Erhardt // Journal of Dairy Science. – 2009. –Vol. 92 (11). – P. 5335–5352.

6. Genetic factors of milk yield in dairy cattle – advances in the quest for universal markers [Електронний ресурс] / A. Żukiewicz, W. Grzesiak, I. Szatkowska [et al.] // Israel Journal of Veterinary Medicine. –2012. –Vol. 67 (2). – P.82–91. – Режим доступу: http://www.ijvm.org.il/sites/default/files/zukiewicz_2.pdf.

7. Аналіз генетичної структури дійних корів української чорно-рябої молочної породи агрономічної дослідної станції НАУ «Митниця» за генами, пов’язаними з проявом господарсько цінних ознак [Електронний ресурс] / В.А. Малієнко, В.Г. Спиридонов, Н.Б. Новак, М.Д. Мельничук // Наукові доповіді НАУ. – 2008. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Nd/2008-1/08mvawpt.pdf.

8. Новак Н.Б. Біотехнологічні аспекти генетичного вдосконалення показників молочної продуктивності великої рогатої худоби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Новак Ніна Богданівна. – К., 2010. – 23 с.

9. Копилов К.В. ДНК-діагностика генетичних ресурсів великої рогатої худоби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 03.00.15 «Генетика» / Копилов Кирило Вячеславович. – с. Чубинське Київської області, 2011. – 36 с.

10. Плівачук О.П. Вплив комплексних генотипів капа-казеїну, бета-лактоглобуліну та пролактину на склад та технологічні властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи / О.П. Плівачук, Т.М. Димань // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». – Суми, 2016. – Вип. 5 (29). – С.85–89.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_plivachuk_ua.pdf339.69 КБ