Ви є тут

TRANSAMINASES PERFORMANCE IN BLOOD PLASMA AND LIVER OF RABBITS

У результаті проведених досліджень кролів новозеландської, каліфорнійської, радянської шиншили, сріблястої порід встановлено, що найвища активність АсАТ була у плазмі крові кролів породи радянська шиншила –
0,98 мкмоль/год×см3. Найвища активність АлАТ проявлялась у плазмі крові кролів новозеландської породи. Динаміка активності АлАТ в печінці кролів різних порід, так само як і в плазмі, була найвищою у кролів новозеландської породи 90-добового віку. Зміни активності трансаміназ пов’язані зі структурно-функціональними змінами у клітинах печінки.

Для характеристики стану організму тварин має велике значення вміст загального білка. Найвищий показник був у плазмі крові кролів сріблястої породи і становив 89,7 г/дм3, в новозеландської – 81,8 г/дм3, у кролів радянської шиншили – 77,8 г/дм3, у каліфорнійської – 68,6 г/дм3, що було найнижче порівняно з кролями інших порід.

Ключові слова: кролі, трансамінази, плазма крові, печінка, аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрансфераза, коефіцієнт де Рітіса, загальний білок.

1. Ефремов Г. Г. Содержание аланин- и аспартатаминотрансферазы в тканях желудка и 12-перстной кишки у кроликов при блокаде чревных нервов смесью спирта с новокаином / Г. Г. Ефремов, В. А. Храмов // Уч. зап. Казан. гос. акад. вет. медицины им. Н. Э. Баумана. – Казань, 2014. – Т. 217. – С. 77–80.

2. Колганова К. М. Применение гепатопротекторов в клинической практике / К. М. Колганова // Здоров’я України. – 2009. – № 18 (223). – С. 53.

3. Костюк С. С. Активність ферментів білкового обміну та білкові фракції крові кролів при гострій променевій хворобі на фоні дії вітаміну В6 / С. С. Костюк // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2010. – Т. 12, № 3 (45), ч. 1. – С. 110–114.

4. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М.: Колос, 1969. – 256 с.

5. Ращектаев А. С. Методы диагностики жирового гепатоза, их эффективность / А. С. Ращектаев, П. Н. Щербаков // Вестник Алтай. гос. аграр. ун-та. – Барнаул, 2013. – № 2 (100). – С. 90–92.

6. Сидорова К. А. Морфофункциональное состояние печени кроликов калифорнийской породы / К. А. Сидорова, Н. А. Череменина, Е. Н. Кузьмина // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 9 – С. 37–40.

7. Сидорова К. А. Анализ особенностей морфофункционального состояния организма кроликов при использовании селена / К. А. Сидорова, Н. А. Череменина, С. А. Веремеева // Сб. науч. тр. ГНУ СНИИЖК. – Ставрополь, 2012. – № 1 (1). – С. 174–177.

8. Терентьева М. Г. Коэффициент де Ритиса в тканях двенадцатиперстной кишки у разновозрастных крольчат / М. Г. Терентьева, Н. Г. Игнатьев // Пермский аграрный вестник. – Пермь, 2016. – № 13. – С. 70–75.

9. Чеплашкина Е. Б. Трансферазы в тканях легких у крольчат / Е. Б. Чеплашкина, Н. Г. Игнатьев // Уч. зап. Казан. гос. акад. вет. медицины им. Н. Э. Баумана. – Казань, 2014. – Т. 217. – С. 307–311.

10. Energy and protein metabolism and nutrition / edited by G. Matteo, 3rd EAAP International Symposium on Energy and protein metabolism and nutrition. – Parma, Italy, 2010. – 735 p.

11. Pattern of AST and ALT changes in relation to hemolisis in sickle cell disease / K. Nsiah, V. P. Dzogbefia, D. Ansong [et al.] // Clin. Med. Ins.: Blood Disorders. – 2011. – Vol. 4. – P. 1–9.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_fedorchenko_eng.pdf459.36 КБ