Ви є тут

ВПЛИВ ТИПУ КОНСТИТУЦІЇ НА РОЗВИТОК ВИМ’Я І МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Встановлено, що спосіб класифікації типів конституції впливає на результати оцінки корів за розвитком вим’я і молочною продуктивністю. Для визначення бажаного типу конституції корів більш інформативною є класифікація, запропонована О.М. Черненком.

Згідно із класифікацією Н.Н. Колесника, перевага за більшістю промірів та індексів вим’я спостерігалась у первісток рихлого, грубого і вузькотілого типів, за класифікацією О.М. Черненка – залежності промірів та індексів вим’я від типу конституції не виявлено. Вплив типів конституції, визначених за Н.Н. Колесником, на показники молочної продуктивності корів був слабким і невірогідним (η2x = 0,6–3,5 %), за О.М. Черненком – слабким і середнім за силою і вірогідним за більшістю досліджених показників (η2x = 8,8–39,3 %; Р<0,05, Р<0,01). Корови великооб’ємного типу конституції переважали ровесниць малооб’ємного типу за надоєм за 100 днів лактації на 403 кг (Р<0,05), вищим добовим надоєм – на 3,2 кг (Р<0,05), кількістю молочного жиру і молочного білка – на 13,3 кг і 12,3 кг, відповідно (Р<0,05).

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, типи конституції, проміри та індекси вим’я, молочна продуктивність.

1. Study on the factors influencing cow milk production in dairy cows / C. Bidireac, C. Patroman, M. Stafanovic [et al.] // Lucrǎri Ştiinţifice, Facultatea de management agricol. – 2015. – Seria I, Vol. XVI (2). – P. 202–205.

2. Гнатюк С.І. Оцінка морфофункціональних особливостей вимені та їх зв’язок з показниками молочної продуктивності у корів різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи / С.І. Гнатюк // Вісник СНАУ, серія «Тваринництво». – Суми, 2012. – Вип. 10 (20). – С. 90–93.

3. Клопенко Н.І. Особливості вим’я корів української чорно-рябої молочної породи за використання голштинської худоби / Н.І. Клопенко // Х наук. конф. молодих вчених та аспірантів: матеріали конф. (ІРГТ НААН, 17 травня 2012 р.). – Чубинське, 2012. – С. 40–42.

4. Полупан Ю.П. Зв’язок морфологічних особливостей вим’я корів червоної молочної худоби з їхньою молочною продуктивністю / Ю.П. Полупан, Т.П. Коваль // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 11. – С. 49–52.

5. Черненко О.І. Характеристика корів української червоної молочної та голштинської порід за морфофункціональними властивостями вимені й молочною продуктивністю / О.І. Черненко // Вісник СНАУ, серія «Тваринництво». – Суми, 2014. – Вип. 2/2 (25). – С. 108–111.

6. Alic Ural D. Determination of relationship between some udder and body traits of Holstein cows by canonical correlation analysis / D. Alic Ural, İ. Baritci // Kocatepe Vet. J. – 2013. – Vol. 6 (1). – P. 11–17.

7. Batra T.R. Relationships among udder measurements, milking speed, milk yield and CMT scores in young dairy cows / T.R. Batra, A.J. McAllister // Canad. J. Anim. Sci. – 1984. – Vol. 64, № 4. – P. 807–815.

8. Бабайлова Г.П. Влияние голштинизации и типа телосложения на морфофункциональные свойства вымени коров-первотелок черно-пестрой породы / Г.П. Бабайлова, Т.И. Березина // Зоотехния. – 2013. – № 10. – С. 18–19.

9. Ковальчук В.І. Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи різних екстер’єрно-конституційних типів / В.І. Ковальчук // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2014. – № 1 (1). – С. 157–162.

10. Столяр Ж.В. Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за морфологічними властивостями вимені / Ж.В. Столяр // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании: междунар. науч.-практ. интернет-конференция. – Одесса, 2012. – Т. 46, № 4. – С. 64–68.

11. Черненко О.М. Молочна продуктивність голштинських корів різних типів конституції / О.М. Черненко // Науковий вісник «Асканія-Нова». – Нова Каховка: «ПИЕЛ», 2015. – № 8. – С. 104–114.

12. Пат. 97878 Україна, МПК А01К/00. Спосіб визначення типу конституції у корів за об’ємно-ваговим коефіцієнтом / Черненко О.М.; заявник і патентовласник Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. – № 11201410996; заявл. 08.10.14; опубл. 10.04.15, Бюл. № 7.

13. Колесник Н.Н. Методика определения типов конституции животных / Н.Н. Колесник // Животноводство. – 1960. – № 3. – С. 48–51.

14. Полупан Ю.П. Морфологічні особливості вим’я червоної молочної худоби за використання англерської породи / Ю.П. Полупан, Т.П. Коваль // Аграрні вісті. – 2008. – № 4. – С. 15–17.

15. Рузский С.А. Отбор коров для машинного доения / С.А. Рузский, С.А. Сергеев. – М.: Колос, 1969. – 127 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_stavetska_ua.pdf501.04 КБ