Ви є тут

ВИВЧЕННЯ МАКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ПРІСНОВОДНОЇ ВОДОРОСТІ LEMNA MINOR І ЙОГО ДИНАМІКА ЗА БІОТЕХНОЛОГІЇ КОРИГУВАННЯ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ЙОДОМ

Обґрунтовано актуальність проведення досліджень з вивчення макроелементного (катіонного й аніонного) складу прісноводної водорості Lemna Minor та його динаміки за внесення в поживне середовище різних доз Йоду, описано методи досліджень, а також наведено отримані результати, зроблено їх аналіз і висновки. Отримані результати свідчать, що біомаса прісноводної водорості Lemna Minor є джерелом таких мінеральних речовин, як Калій, Натрій, Магній, Кальцій, а також органічних фосфатів, які необхідні для перебігу всіх життєвих процесів в організмі.

Встановлено, що за високих доз Йоду у поживному середовищі – 380–1000 мг/дм3 – підвищується вміст Калію і Кальцію, водночас знижується концентрація Натрію і Магнію у сухій біомасі Lemna Minor. Високі дози Йоду стимулювали накопичення у біомасі водорості фосфатів і сульфатів та знижували акумулювання хлоридів.

Ключові слова: біомаса водорості Lemna Minor, поживне середовище, Калій, Натрій, Магній, Кальцій, хлориди, нітрати, фосфати, сульфати.

1. Мінеральне живлення тварин / За ред. Г.Т. Кліценка, М.Ф. Кулика, М.В. Косенка, В.Т. Лісовенка. – К.: Світ, 2001. – 575 с.

2. Iodine, helicobacter pylori, stomach cancer and evolution / S. Venturi, L. Grossi, G.A. Marra, A. Venturi // European EpiMarker. – 2003. – Vol. 7, № 2. – P. 1–7.

3. Величко В.О. Вивчення хімічного та амінокислотного складу прісноводної водорості Lemna Minor / В.О. Величко, Р.О. Ривак // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2014. – Вип. 15, № 4. – С. 67–71.

4. Величко В.О. Динаміка амінокислотного складу прісноводної водорості Lemna Minor за внесення в поживне середовище різних доз Йоду / В.О. Величко, С.В. Мерзлов, Р.О. Ривак // Наук.-техн. бюл. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2015. – Вип. № 1. – С. 27–31.

5. Методика М 04-65-2010. Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли катионов аммония, калия, натрия, магния и кальция методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». – Санкт-Петербург, 2010. (Свидетельство об аттестации № 04.04.048/2010 от 19.08.2010).

6. Методика М 04-73-2011. Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, нитрат- и фосфат-ионов методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». – Санкт-Петербург, 2011. (Свидетельство об аттестации № 04.04.065/01.00035/2011 от 27.09.2011).

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_ruvak_ua.pdf332.6 КБ