Ви є тут

АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗА ЛОКУСАМИ МІКРОСАТЕЛІТІВ ХУДОБИ ПІВДЕННОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

У роботі надано результати аналізу ступеня генетичної диференціації між різними підтипами корів південної м’ясної породи («санта-гертруда» та «зебу») на підставі поліморфізму локусів 12 мікросателітів (TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA122, INRA23, TGLA126, BM1818, ETH3, ETH225 та BM1824). Встановлено, що за кількістю алелів (у т.ч. «унікальних») ці підтипи не відрізняються між собою. Серед досліджених тварин південної м’ясної породи в цілому спостерігається суттєва нестача гетерозигот. Оцінка індексу генетичної диференціації (Fst = 0,053 ± 0,013) свідчить про наявність значних генетичних відмінностей між ними за частотами алелів для більшості локусів. Ступінь генетичної унікальності (консолідації) для окремих підтипів складає біля 86 %.

Ключові слова: мікросателіти, поліморфізм, генетична диференціація, південна м’ясна порода. 

1. М’ясне скотарство в степовій зоні України / [Вдовиченко Ю.В. , Вороненко В.І. , Найдьонова В.О.  та ін.]. – Нова Каховка: ПИЕЛ, 2012. – 307 с.

2. Копилова К.В. Особливості генетичної структури різних порід великої рогатої худоби за локусами кількісних ознак (QTL) / К.В. Копилова, К.В. Копилов, К.О. Арнаут // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. – 2009. – Вип. 138. – С. 239–246.

3. Зиновьева Н.А. Генетическая экспертиза сельскохозяйственных животных: применение тест-систем на основе микросателлитов / Н.А. Зиновьева, Е.А. Гладырь // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 9. – С. 19–20.

4. Луговий С.І. Оцінка внутрішньопородної мінливості української м’ясної породи свиней за локусами мікросателітів ДНК / С.І. Луговий // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2013. – Вип. 2 (72). – С. 109–114.

5. Луговий С.І. Оцінка внутрішньопородної мінливості свиней породи дюрок за локусами мікросателітів ДНК / С.І. Луговий // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2013. – Вип. № 1. (35), т. 2. – С. 105–113.

6. Генотипування коней української верхової породи з використанням панелі SSR-маркерів / А.В. Шельов, В.Г. Спиридонов, М.Ф. Парій [та ін.] // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2009. – Т. 7. –
С. 257–261.

7. Дзіцюк В. Мікросателітні ДНК-маркери у збереженні генетичного різноманіття коней / В. Дзіцюк, О. Мельник // Тваринництво України. – 2013. – № 12. – С. 7–10.

8. Мохначова Н.Б. Застосування мікросателітних маркерів для генотипування великої рогатої худоби / Н.Б. Мохначова // Розведення і генетика тварин. – 2008. – Вип. 42. – С. 198–203. 

9. Зиновьева Н.А. Оценка роли ДНК-микросателлитов в генетической характеристике популяции черно-пестрого скота / Н.А. Зиновьева, Н.И. Стрекозов, Л.А. Молофеева // Зоотехния. – 2009. – № 1. – С. 2–4.

10. Kalinowski S.T. HP-Rare: a computer program for performing rarefaction on measures of allelic diversity / S.T. Kalinowski // Molecular Ecology Notes. – 2005. – Vol. 5. – P. 187–189.

11. Hammer O. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis / O. Hammer, D.A.T. Harper, P.D. Ryan // Palaeontologia Electronica. – 2001. – Vol. 4. – P. 1–9.

12. Weir B.S. Estimating F-statistics for the analysis of population structure / B.S. Weir, C.C. Cockerham // Evolution. – 1984. – Vol. 38. – P. 1358–1370.

13. Goudet J. FSTAT (Version 1.2): A computer program to calculate F-statistics / J. Goudet // Journal of Heredity. – 1995. – Vol. 86. – P. 485–486.

14. Microsatellite analysis of population structure in Canadian polar bears / D. Paetkau, W. Calvert, I. Sterling [et al.] // Molecular Ecology. – 1995. – Vol. 4. – P. 347–354.

15. Peakall R. GenAIEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research – an update / R. Peakall, P.E. Smouse // Bioinformatics. – 2012. – Vol. 28. – P. 2537–2539.

ДолученняРозмір
PDF icon kramarenko.pdf378.94 КБ