Ви є тут

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НОВИХ ЛЕГКОЗБІРНИХ ПРИМІЩЕНЬ НА УТРИМАННЯ ВІДГОДІВЕЛЬНОГО МОЛОДНЯКУ

Подано результати вивчення впливу нових об’ємно-планувальних і технологічних рішень легкозбірного приміщення на умови утримання та продуктивність некастрованих бичків голштинської молочної породи на відгодівлі.

Встановлено, що показники параметрів мікроклімату в приміщенні не виходять за межі допустимих норм і коливання температури між приміщенням і навколишнім середовищем складає 1–1,5 %. Зонне розміщення тварин дало змогу забезпечити період відпочинку тварин до 13,43 год на добу. Динаміка середньодобових приростів перебувала на достатньому рівні і за період з 6 місяців до забою становила 0,986 г.

Ключові слова: відгодівельний молодняк, легкозбірне приміщення, зонне розміщення, мікроклімат, етологічні показники, продуктивність і фізіологічний стан тварин.

1. Береговий В. К. Збільшення виробництва яловичини та телятини – основний напрям вирішення продовольчої безпеки України [Електрон. ресурс] / В. К. Береговий // Ефективна економіка. – 2015. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua.

2. Відомчі норми технологічного проектування. ВНТП – АПК – 01.05. – К.: Міністерство аграрної політики України, 2005. – 111 с.

3. Гноєвий І. В. Годівля і відтворення поголів'я сільськогосподарських тварин в Україні: моногр. / Інститут тваринництва УААН / І. В. Гноєвий. – Харків: ООО "Контур", 2006. – 400 с.

4. Дацко О. Б. Аналіз виробництва та споживання м'яса на одну особу в Україні / О. Б. Дацко // Науковий вісник НЛТУУ. – 2013. – № 23. – С. 212–217.

5. Козирь В. С. Животноводство Украины: что мешает отрасли быть эффективной / В.С. Козирь // Тваринництво України. – 2014. – № 10. – С. 2–5.

6. Костенко В. І. Технологія виробництва молока та яловичини / В. І. Костенко, І. З. Сірацький, Ю. Д. Рубан; за заг. ред. В. І. Костенка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 530 с.

7. Лінник В. С. Виробництво та переробка молока та яловичини у фермерських господарствах: навч.-метод. посібник / В. С. Лінник, А. Ю. Медведєв, В. П. Савран. – Луганськ: Елтон-2, 2009. – 254 с.

8. Мохов Б. П. Формирование позитивного поведения крупного рогатого скота / Б. П. Мохов // Вестник Ульянов-ской государственной сельскохозяйственной академии. – Ульяновск, 2009. – № 3. – С. 48–54.

9. Орхідовська О. А. Виробництво яловичини за різними технологіями / О. А. Орхідовська // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2015. – № 3. – С. 255–261.

10. Петров К. Эргономика, этология и гигиена в промышленном животноводстве / К. Петров, Н. Илиув, Н. Иванов. – Минск: Ураджай, 1981. – 143 с.

11. Рубан Ю.Д. Технологія виробництва молока і яловичини: підручник для студентів вищих навчальних закладів II–IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Вид. 3-є, перероблене і доповнене / Ю. Д. Рубан, С. Ю. Рубан. – Х.: Еспада, 2011. – 800 с.

12. Шпак Л. В. Генофонд вітчизняних м'ясних порід худоби / Л. В. Шпак // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2011. – № 2. – С. 169–171.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_lastovska_ua.pdf733.43 КБ