Ви є тут

EFFECT OF PROLACTIN GENE POLYMORPHISM ON MILK PRODUCTION TRAITS IN UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY CATTLE

Метою дослідження було з’ясувати вплив поліморфізму гена пролактину (PRL) на показники молочної продуктивності, зокрема надій, склад та технологічні властивості молока, в української чорно-рябої молочної худоби (n=200). Для визначення генотипів тварин за локусом гена пролактину було використано метод ПЛР-ПДРФ.
У дослідженому стаді частота алелів А і G становила відповідно 0,120 і 0,880, частота генотипів AA, AG і GG – відповідно 0,017, 0,211 і 0,772.

Встановлено, що тварини з генотипом PRL AA мали вищі показники надою та білковомолочності (P<0,05) порівняно з тваринами альтернативних генотипів. Стосовно технологічних властивостей (тривалість сичужного зсідання, термостійкість), вищі значення показників спостерігали у носіїв генотипу АА порівняно з генотипами AG та GG. Отримані дані підтверджують, що ген пролактину може використовуватись як кандидатний ген у маркер-асоційованій селекції і є важливим джерелом інформації для виробників молочної продукції.

Ключові слова: молочна продуктивність, ген пролактину, ПЛР-ПДРФ, генотипи, надій, склад молока, сиропридатність, термостійкість. 

1. Гареева И.Т. Взаимосвязь полиморфных вариантов генов пролактина и β-лактоглобулина с молочной продуктивностью коров: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. биол. наук: 06.02.07. – разведение, селекция и генетика с.-х. животных / И.Т. Гареева. – Санкт-Петербyрг-Пушкин, 2012. – 22 с.

2. Кугенев П.В. Практикум по молочному делу / П.В. Кугенев, Н.В. Барабанщиков. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224 с.

3. Новак Н.Б. Аналіз генетичної структури ВРХ та біотехнологічні підходи щодо вдосконалення показників молочної продуктивності / Н.Б. Новак, Р.В. Облап // Вісник Сумського національного аграрного університету, Сер. Тваринництво. – 2012. – Вип. 12 (21). – С. 73–75.

4. Методичні рекомендації щодо використання методу полімеразної ланцюгової реакції в скотарстві / [Облап Р.В., Новак Н.Б., Мельничук М.Д. та ін.]; за ред. Т.М. Димань. – Біла Церква, 2010. – 66 с.

5. Alipanah M. Association of prolactin gene variants with milk production traits in Russian Red Pied cattle / M. Alipanah, L. Kalashnikova, G. Rodionov // Iran. J. Biotechnol. – 2007. – Vol. 5 (3). – P. 158–161.

6. Brym P. Nucleotide sequence polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene and its associations with milk performance traits / P. Brym, S. Kamiñski, E. Wójcik // J. Appl. Genet. – 2005. – Vol. 45 (2). – P. 179–185.

7. Dahl G.E. Effects of short day photoperiod on prolactin signaling in dry cows: a common mechanism among tissues and environments? / G.E. Dahl // J. Anim. Sci. – 2008. – Vol. 86. – P. 10–14.

8. Dybus A. Association of genetic variants of bovine prolactin with milk production traits of Black-and-White and Jersey cattle / A. Dybus, W. Grzesiak, H. Kamieniecki // Arch. Tierz. – 2005. – Vol. 48. – P. 149–156.

9. Khatami S.R. Association of DNA polymorphisms of the growth hormone and prolactin genes with milk productivity in Yaroslavl and black-and white cattle / S.R. Khatami, O.E. Lazebnyi, V.F. Maksimenko // Russ. J. Genet. – 2005. – Vol. 41 (2). – P. 229–236.

10. Michalova A. Influence of composite k-casein and β-lactoglobulin genotypes on composition, rennetability and heat stability of milk of cows of Slovak Pied breed / A. Michalova, Z. Krupova // Czech J. Anim. Sci. – 2007. – Vol. 52 (9). –
P. 292–298. 

ДолученняРозмір
PDF icon plivachuk.pdf336.13 КБ