Ви є тут

ЛІНІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСТЕР’ЄРНОГО ТИПУ ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ КОНСТИТУЦІЇ

Експериментально доведено, що сила і напрям зв’язку між лінійною класифікацією екстер’єрного типу корів української чорно-рябої молочної породи та їх конституцією залежить від типу конституції та ознаки екстер’єру. Мало-, середньо- і великооб’ємний типи конституції (за Черненком) достовірно корелюють з шириною (r=0,58) і глибиною грудей (r=0,48), поставою тазових кінцівок (r=0,30), центральною зв’язкою (r=0,28), глибиною вим’я
(r=-0,22) і довжиною дійок (r=0,25), Р˂0,01–0,001. Рихлий і щільний типи конституції (за Колесником) найсильніше пов’язані з висотою (r=-0,28), шириною грудей (r=-0,70), глибиною грудей (r =-0,38), а також з поставою тазових кінцівок (r =-0,23), Р˂0,05–0,001; ніжний і грубий типи – з висотою (r=-0,51), кутастістю (r =-0,22), шириною заду
(r =-0,35), глибиною вим’я (r=-0,27) і заднім прикріпленням вим’я (r=0,20), Р ˂ 0,05–0,001; вузькотілий і широкотілий типи конституції – з шириною грудей (r=0,30) і шириною заду (r=0,23), Р˂0,05–0,01.

Лінійна класифікація екстер’єру корів залежно від типу конституції, сила і напрям зв’язку між типами конституції і описовими ознаками екстер’єру показали, що найбільш інформативною є класифікація конституції корів на мало-, середньо- і великооб’ємний типи за Черненком – у середньому η2х=17,5 %, найменш інформативною – на вузькотілий і широкотілий типи за Колесником – η2х=7,6 %. Класифікація корів на рихлий-щільний і ніжний-грубий типи конституції (за Н. Н. Колесником) за інформативністю і достовірністю займають проміжне положення – у середньому η2х=10,0–11,5 %.

Найсильніше на тип конституції впливають висота корів (η2х=27,9 % у середньому за всіма дослідженими типами конституції), ширина грудей (η2х=33,5 %), глибина грудей (η2х=21,8 %), ширина заду (η2х=24,1 %) та постава тазових кінцівок (η2х=18,7 %).

Ключові слова: корови, лінійна класифікація екстер’єрного типу, конституція, кореляція, сила впливу.

 

doi: 10.33245/2310-9289-2019-147-1-24-34

1.Miglior F., Muir B.L., Van Doormaal B.J.Select indices in Holstein cattle of various countries. Journal of Dairy Science. 2005. Vol. 88. P. 1255–1263.

2.Invited review: Overview of new traits and phenotyping strategies in dairy cattle with a focus on functional traits / C.Egger-Danner et al. Animal. 2015. Vol. 9. P. 191–207.

3. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15. 12. 1993 р. № 3691-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 2. С. 7.

4.Select mating service (SMS): heritability of traits. Holstein Association U.S.A. Inc. 2018. URL: http://www.se-lectsires.com/programs/heritabilityoftraits. html? version =20180803 (дата звернення 08.02.2019).

5. Eaglen S. A. E., Coffey M.P., Woolliams J.A., Wall E.Direct and maternal genetic relationships between calving ease, gestation length, milk production, fertility, type, and lifespan of Holstein-Friesian primiparous cows.  Journal of Dairy Science. 2013. Vol. 96. P. 4015–4025.

6. Gibson K. D., Dechow C.D. Genetic parameters for yield, fitness, and type traits in US Brown Swiss dairy cattle. Journal of Dairy Science. 2017. Vol. 101.№ 2. P. 1251–1257.

7. Genetic parameters for linear type traits and milk, fat, and protein production in Holstein cows in Brazil / R.V. Campos et al. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 2015.Vol. 28(4).P.476–484.

8.Tapki I., GuzeyY. Z.Genetic and phenotypic correlations between linear type traits and milk production yields of Turkish Holstein dairy cows. Greener Journal of Agricultural Sciences.2013. Vol. 3 (11).P. 755–761.

9. Genetic association between herd survival and linear type traits in Holstein cows under tropical conditions / E. L. Kern et al. Italian Journal of Animal Science. 2014. № 3. Р. 665–672.

10. Genetic relationship between type traits, number of lactations initiated, and lifetime milk performance in Czech Fleckvieh cattle / Novotný L., Frelich J.,Beran J., ZavadilováL. Czech Journal of Animal Science.2017. Vol. 62. Р. 501–510.

11. Kern E. L., Cobuci J. A., Costa C. N., Pimentel C. M.  Factor analysis of linear type traits and their relation with longevity in Brazilian Holstein cattle.  Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 2014. Vol. 27(6). Р. 784–790.

12. Kern E. L., Cobuci J. A., Costa C. N., Ducrocq V. Phenotypic relationships between type traits and productive life using apiecewise Weibull proportional hazard model.  Scientia Agricola. 2018.Vol.75. № 6. Р.470–478.

13. Cielava L., Jonkus D., Paura L. Effect of conformation traits on longevity of dairy cows in Latvia. Research for rural development. 2016. Vol. 1. Р. 43–49.

14. Genetic associations between reproductive and linear-type traits of Holstein cows in Brazil / Almeida T. P. et al. Revista Brasileira de Zootecnia.2017. Vol. 46. № 2.

15.Häggman J., Juga J.Genetic parameters for hoof disorders and feet and leg conformation traits in Finnish Holstein Cattle. Journal of Dairy Science. 2013. Vol. 96. Р. 3319–3325.

16. Черненко О.М. Розробка та реалізація селекційних методів оцінки конституції і адаптаційної здатності молочної худоби : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01. Миколаїв, 2016. 39 с.

17. Study on the factors in fluencing cow milk production in dairy cows / C. Bidireacet al. Lucrǎri Ştiinţifice, Facultateademanagementagricol. 2014.seriaI, Vol. XVI № 2. P. 202–205.

18. Колесник Н. Н. Методика определения типов конституции животных. Животноводство. 1960. № 3. С. 48–51.

19. Спосіб визначення типу конституції у корів за об’ємно-ваговим коефіцієнтом : пат. 97878 Україна : МПК А01К/00. № 11201410996 ; заяв. 08.10.14 ; опубл. 10.04.15, Бюл. № 7.

20. Ставецька Р. В., Динько Ю. П. Вплив типу конституції на розвиток вим’я і молочну продуктивність первісток української чорно-рябої молочної породи. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць БНАУ. 2016. № 2. С. 121–128.

21. Динько Ю. П. Ріст і розвиток ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції.Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. зб. 2016. Вип. 52. С. 22–31.

22. Черненко О. М. Оцінка високопродуктивних голштинських корів за екстер’єрним типом та розвитку грудного відділу. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. 2015. Том 17. № 1 (61). ч. 3. С. 263–271.

23. Черненко О. М. Формування екстер’єру і конституції у корів української червоної молочної породи. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2015. № 3 (37). С. 88–90.

24. Черненко О. М. Спадкова реалізація конституційних типів корів голштинської породи в пренатальний період  формування. Науковий вісник НУБіПУ. 2015. Вип. 5. т. 7. С. 32–36.

25. Черненко О., Гиль М. Конституція та молокопродуктивність корів української червоної молочної породи. Тваринництво України. 2015. № 5. С. 21–25.

26. Haile-Mariam M., Gonzalez-Recio O., Pryce J.E. Prediction of liveweight of cows from type traits and its relationship with production and fitness traits.Journal of Dairy Science. 2014.Vol. 97. Р. 3173–3189.

27. Bilal G., Cue R.I., Hayesa J.F. Genetic and phenotypic associations of type traits and body condition score with dry matter intake, milk yield, and number of breedings in first lactation Canadian Holstein cows. Canadian Journal of Animal Science.2016. Vol.96(3). Р. 434–447.

28.Hultdin I. Genetic correlations among longevity, claw and leg health evaluated in the Nordic countries and type traits evaluated in USA, in Holstein dairy cattle. Uppsala: Swedish university of agricultural sciences, department of animal breeding and genetics, 2018. 32 p.

29.VanRaden P.M., Cole J.B.,Parker Gaddis K.L.Net merit as a measure of lifetime profit: 2018 revision. Aip research report, 2018.NM$6 (2-17).

30. Holstein Association USA Inc. Linear Type Evaluations. URL: http://www.holsteinusa.com/genetic_evaluations/ ss_linear.html (дата звернення: 08.02.2019).

31. NAV – Nordic Cattle Genetic Evaluation.NAV routine genetic evaluation of Dairy Cattle –data and genetic models. URL: http://www.nordicebv.info/wp-content/uploads/2015/04/General-description_from-old-homepage_06052015.pdf (дата звернення: 08.02.2019).

32. Harris R.A. Phenotypic correlations between linear type conformation traits, production and fertility in a once-a-day milked dairy cattle herd. Massey University, Palmerston North, New Zealand, 2015. 108 p.

33. Черненко О. І., Черненко О. М., Дутка В. Р. Продуктивні та технологічні якості корів різних типів конституції. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2016. Т. 4. № 1. С. 290–295.

34. Лінійна класифікація корів молочних і молочно-м’ясних порід за типом : методичні вказівки / Хмельничий Л. М. та ін. Вид. 2-ге, переробл. і доп. Суми: Сумський НАУ, 2016. 27 с.

ДолученняРозмір
PDF icon stavetska_1_2019.pdf435.93 КБ