Ви є тут

ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНИХ ТРЕНДІВ ГОСПОДАРСЬКО КОРИСНИХ ОЗНАК В ОСНОВНИХ ПОРОДАХ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена оцінці генетичних трендів господарсько корисних ознак в основних молочних породах України. Для оцінки племінної цінності бугаїв-плідників і корів використовували найбільш прийнятну для умов України модель на основі методу BLUP (модель тварини). Модель включала такі середовищні фактори як група ровесниць (сполучення стадо х рік х сезон отелення), вік отелення та номер лактації. Отримані генетичні тренди свідчать про те, що з 2007 року спостерігається тенденція підвищення генетичного потенціалу за молочною продуктивністю української чорно-рябої, червоної та, деякою мірою, голштинської породи. У той час як в українській червоно-рябій породі має місце зворотна тенденція. В українській чорно-рябій молочній породі у цей період спостерігається стійке генетично обумовлене зниження рівня відтворення, тоді як в голштинській та українській червоній породах цей показник залишається на приблизно однаковому рівні, а в українській червоно-рябій молочній породі має місце певне генетично обумовлене зниження рівня міжотельного періоду. Що стосується показника продуктивного довголіття, то, починаючи з 2004 року по голштинській, а з 2007 року – по українській червоно-рябій та червоній молочних породах спостерігається позитивна тенденція збільшення цього показника.
У той час як відносно української чорно-рябої породи, після підвищення продуктивного довголіття, до періоду 2006–2009 років відбулося зниження даної ознаки.

Ключові слова: молочна худоба, господарсько корисні ознаки, генетичний тренд, племінна цінність, BLUP, модель тварини.

 

 1. Бабенко О.І., Олешко В. П., Афанасенко В. Ю. Прогнозований генетичний прогрес у популяціях молочної худоби за використання різних методик оцінки і відбору тварин. Розведення і генетика тварин: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН. Вінниця, 2016. № 51. С. 27–34.
 2. Богач Д. В. Селекційно-генетичні аспекти удосконалення тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи за продуктивними і технологічними ознаками. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи: мат. міжнар. нак.-практ. конф., 14–16 березня 2012 р.: тези доп. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 162–163.
 3. Гиль М. І., Нагорнюк Т. А., Мартинюк  Л. Г. Аналіз генетичної структури молочної худоби окремих порід України. Агроекологічний журнал. 2008. № 4. С. 68–71.
 4. Гиль М.І. Системний генетичний аналіз полігенно зумовлених ознак худоби молочних порід. Миколаїв: МДАУ, 2008. 478 с.
 5. Даншин В. О., Рубан С. Ю., Афанасенко В. Ю. Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників і корів молочних порід. Біологія тварин. 2017. Т. 19. № 1. С. 44–53.
 6. Даншин В.А. Оценка генетической ценности животных. Київ: Аграрна наука, 2008. 179 с.
 7. Крамаренко С.С., Потриваєва О.І. Використання лінійних моделей (BLUP) для оцінки племінної цінності корів за молочною продуктивністю. Вісник аграрної науки Причорномор`я. 2016. Вип. 2 (2). С. 187–192.
 8. Крамаренко О. С. Племінна цінність бугаїв-плідників південної м’ясної породи різних типів методом BLUP. Таврійський науковий вісник. Херсон: Айлант, 2013. Вип. 85. C. 131–134.
 9. Кузнецов В.М. Методы племенной оценки животных с введеним в теорію BLUP. Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2008. 358 с.
 10. Любинський О. І. Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи: автореф. дис. … д-ра с.-г. наук: спец. 06.02.01. Чубинське, 2009. 36 с.
 11. Зубець М.В., Буркат В.П., Сірацький И.З. Методи селекції української червоно-рябої молочної породи. Київ: ДНВК «Селекція», 2005. 436 с.
 12. Рубан С.Ю., Даншин В.О., Федота О.М. Світовий досвід та перспективи використання геномної селекції в молочному скотарстві. Біологія тварин. 2016. Т. 18, № 1. С. 117–125.
 13. Рубан С.Ю. Сучасна оцінка племінної цінності бугаїв-плідників. Київ: Видавн. дім. “Стилос”. 2005. С. 20–28.
 14.  Рубан С. Ю., Костенко  О. І. Оцінка ефективності застосування традиційної та геномної схем селекції в молочному скотарстві. Вісник Білоцерківського НАУ. Зб. наук. праць. Біла Церква, 2010. Вип. 3. Ч. 1. С. 135–139.
 15.  Рудик І. А. Удосконалення методики оцінки генетичного прогресу в популяціях молочної худоби шляхом добору 4-х категорій племінних тварин: міжвідомчий тематичний науковий збірник ”Розведення і генетика тварин”. Київ: Аграрна наука. 2010. Вип. 44. С. 170–174.
 16.  Рудик І. А., Олешко  В. П. Фенотипові зміни у племінних стадах молочної худоби під впливом генотипових та паратипових факторів. Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин. Львів, 2010. Т. 11. № 1. С. 240–245.
 17. Danshin V. A. Evaluation of genetic value of an­imals. Kyiv, Agrarna Nauka, 2008. 179 p.
 18. Description of national genetic evaluation systems, United States of America. Production (milk, fat, protein). Interbull Code of Practice. Status as of. 2014. 5 p.
 19. Ducrocq V., Wiggans G. Genetic improvement in dairy cattle. In: The genetics of cattle. 2nd ed. Edited by D.J. Garrick and A. Ruvinsky. CABI International, 2015. P. 371–396.
 20. Garrick D.J., Fernando R. Genomic prediction and genome-wide association studies in beef and dairy cattle. The genetics of cattle. 2nd ed. / edited by D.J. Garrick and A. Ruvinsky. CABI International, 2015. P. 474–501.
 21. Henderson C. R. General flexibility of linear model techniques for sire evaluation. J. Dairy Sci. 1974. Vol. 57. P. 963–972.
 22. Misztal I., Tsuruta Sh., Laurenco D. Manual for BLUPF90 family of programs. University of Georgia. Athens. USA. 2015. 125 p.
 23. Misztal I., Tsuruta Sh., Laurenco D., Aguilar I., Legarra A., Vitezica Z. Manual for BLUPF90 family of programs. University of Georgia. Athens. USA. 2015. 125 p.
 24. Mark T. Applied Genetic Evaluations for Production and Functional Traitsin Dairy Cattle. J. Dairy Sci. 2004. 2641 p.
 25. McDaniel B. T. Selection: concepts. In: Encyclopedia of dairy sciences. 2nd edition. Elsevier Ltd. 2011. P. 646–678.
 26. Misztal I., Tsuruta Sh., Laurenco D., Aguilar I., Legarra A., Vitezica Z. Manual for BLUPF90 family of programs. University of Georgia. Athens. USA. 2015. 125 p.
 27. Ruban S., Danshin V., Fedota O. World experience and perspectives of genomic selection in dairy cattle. The Animal Biology. 2016. Vol. 18. No 1. P. 117–125.
 28. Legarra A., Christensen O.F., Aguilar I., Misztal I. Single Step, a general approach for genomic selection. Livest. Sci. 2014. Vol. 166. P. 54–65.
 29. Van Raden P. M., Wiggans G. R. Derivation, calculation, and use of national Animal Model Information. J. Dairy Sci. 1991. Vol. 74. P. 2737–2746.
 30. Van Raden P.M. Efficient methods to compute genomic predictions. J. Dairy Sci. 2008. Vol. 91. P. 4414–4423.

 

ДолученняРозмір
PDF icon danshin_1_2018.pdf (56)309.33 КБ