Ви є тут

Особливості екстер’єрного типу корів чорно-рябої худоби різного походження, оцінених за методикою лінійної класифікації

Дослідження проведено в аспекті вивчення особливостей екстер’єрного типу корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід, оцінених за методикою лінійної класифікації. Базою для досліджень було стадо компанії “Укрлендфармінг” приватного підприємства “Буринське” Підліснівського відділення Сумського району. Мета – провести порівняльний аналіз дослідних порід за оцінкою лінійної класифікації та визначити вплив фінальної оцінки за тип на молочну продуктивність корів-первісток. Загалом корови-первістки обох порід характеризувалися добрими показниками лінійної оцінки, особливо за 100-бальною системою. Однак тварини голштинської породи порівняно з українською чорно-рябою молочною виявилися кращими за статями, які характеризують молочний тип на 1,3 бала, тулуб – на 0,8, вим’я – на 1,2 та за фінальною оцінкою – на 0,8 бала (Р<0,001). За ознакою ширини грудей тварини голштинської породи поступалися ровесницям української чорно-рябої молочної з достовірною різницею 1,3 бала, однак перевищували за кутастістю – на 1,2, міцністю прикріплення передніх часток вимені – на 0,8 та центральною зв’язкою – на 1,1 бала(Р<0,001). Рівень фінальної оцінки корів-первісток за екстер’єрнийтип прямо пропорційно визначає величину їх молочної продуктивності за 305 діб першої лактації. Корови голштинської та української чорно-рябої молочної порід з оцінкою «дуже добре» перевищують ровесниць з оцінкою «добре з плюсом» за надоєм відповіднона 785 та 589 кг (Р˂0,01), а з оцінкою «добре» – на 1705 та 1502 кг(Р˂0,001). Застосування у селекційному процесі молочної худоби методики лінійної класифікації є досить ефективним засобом об’єктивного визначення породних особливостей корів за екстер’єрним типом. Наявність співвідносного зв’язку між фінальною оцінкою тарівнем молочної продуктивності буде сприяти ефективності селекції за опосередкованого добору тварин за цими ознаками.

Ключові слова: голштинська, українська чорно-ряба молочна,лінійна оцінка типу, екстер’єр, надій.

 

 1. Буркат В. П., Полупан Ю. П., Йовенко І. В.Лінійна оцінка корів за типом. К.: Аграрна наука,2004. 88 с.
 2. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2019 рік/ Романова О. В., Прийма С. В., Полупан Ю. П., Басовський Д. М.; загальна редакція Прийми С. В. Київ, 2020. Том ІІ. 199 с. URL:http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr_ tom2_2019.pdf (датазвернення 04.01.2022).
 3. Про внесення змін до Закону України “Проплемінне тваринництво”: Закон України. ГолосУкраїни. 25 січня 2000 р. № 13 (2260). С. 4–5.
 4. Інструкція з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства №50 (z0380-17) від 10.02.2017. URL:https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-04#Text
 5. Карликов Д. В., Клейменова И. Наследуемость недостатков вымени. Молочное и мясноескотоводство. 1995. Вып. 4. С. 32–33.
 6. Карликов Д. В., Клейменова И. Недостаткии пороки экстерьера черно-пестрого скота. Зоотехния. 1997. № 1. С. 8–10.
 7. Кочук-Ященко О. А. Лінійна оцінка типуі молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різної лінійної належності. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. 2014.Вип. 1 (83). Т. 2. С. 139–149.
 8. Ладика В. І., Хмельничий Л. М., Буркат В. П.,Рубан С. Ю. Реєстрація ICAR. Довідник. Суми:Сумський національний аграрний університет,2010. 457 с.
 9. Ладика В. І., Хмельничий Л. М., ХмельничийС. Л. Вплив розвитку лінійних ознак екстер’єру,які характеризують стан розвитку тулуба, на життєздатність корів української бурої молочної породи. Розведення і генетика тварин. К. 2019. Вип. 58.С.120–129.
 10. Ладика В. І., Хмельничий Л. М., Шевченко А. П. Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід заекстер’єрним типом їхніх дочок. Вісник Сумськогонаціонального аграрного університету. Тваринництво. 2015. Вип. 2 (27). С. 3–8.
 11. Меркурьева Е. К. Генетические основы селекции в скотоводстве. М.: Колос, 1977. 240 с.
 12. Обливанцов В. В., Ладика В. І. Лінійна оцінка типу будови тіла корів різних генотипів буроїхудоби. Розведення і генетика тварин. К.: Аграрнанаука. 1999. Вип. 31–32. С. 169–170.
 13. Полупан Ю. П. Оцінка бугаїв за типом дочок. Вісник аграрної науки. 2000. № 5. С. 45–49.
 14. Полупан Ю. П. Повторяемость и взаимосвязь инструментальной и глазомерной оценкиэкстерьера крупного рогатого скота. Сельскохозяйственная биология. 2000. № 2. С. 108–114.
 15. Прохоренко П. Н., Логинов Ж. Г. Голштино-фризская порода скота. Л.: Агропромиздат, 1985.237 с.
 16. Салогуб А. М., Хмельничий Л. М. Особливості успадковуваності та сполучної мінливостіознак екстер’єру корів української червоно-рябоїмолочної породи. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Сільськогосподарські науки. Вінниця,2011. Вип. 8 (48). С. 59–62.
 17. Тишкина Т. Н. Линейная оценка экстерьераживотных красно-пестрой породы. Вестник Ульяновской ГСХА. Ульяновск, 2015. Вып. 4 (32), С.156–159.
 18. Тягунов Р. С., Гридин В. Ф. Оценка экстерьера коров голштинской породы различной селекции.Аграрный вестник Урала. Екатеринбург, 2012. Вып.2 (94). С. 22–23.
 19. Тяпугин С. Е., Абрамова Н. И., Власова Г. С.Сравнительная оценка экстерьера дочерей быков-производителей, используемых в ООО СХП “Устюгмолоко” Вологодской области. Молочнохозяйственныйвестник. 2015. Вып. 1 (17). С. 55–60.
 20. Хмельничий Л. М. Бажаний тип як критерійдобору корів молочної худоби за екстер’єром. Вісник Сумського НАУ. Тваринництво. 2010. Вип. 10(18), С. 137–149.
 21. Хмельничий Л. М. Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції молочної худоби: монографія. Суми: ВВП “Мрія-1” ТОВ, 2007. 260 с.
 22. Хмельничий Л. М. Успадковуваність та кореляційна мінливість лінійних ознак екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочноїпороди Черкащини. Науково-інформаційний Вісник Херсонського державного аграрного університету. Херсон. 2018. Вип. 11. С. 73–75.
 23. Хмельничий Л. М., Вечорка В. В. Вплив лінійних ознак екстер’єру на стан молочної продуктивності корів-первісток українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. Вісник Сумського національного аграрного університету. Тваринництво. 2020. Вип. 1 (40). С. 11–16.
 24. Хмельничий Л. М., Вечорка В. В. Тривалість життя корів української чорно-рябої молочноїпороди в залежності від рівня оцінки лінійних ознак екстер’єру. Аграрна наука та харчові технології.Вінниця. 2017. Вип. 2 (96). С. 249–258.
 25. Хмельничий Л. М., Вечорка В. В., Хмельничий С. Л. Особливості екстер’єрного типу молочноїхудоби різного походження та співвідносна мінливість лінійних ознак з надоєм голштинської породи. Розведення і генетика тварин. 2018. Вип. 56. С.77–83.
 26. Лінійна класифікація корів молочних і молочно-м’ясних порід за типом: методичні вказівки/Хмельничий Л. М. та ін. 2-е вид., перероб. і доп.Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. 27 с.
 27. Хмельничий Л. М., Лобода В. П., ШевченкоА. П. Фенотипова та сполучена мінливість лінійних ознак екстер’єру корів молочних порід Сумщини. Розведення і генетика тварин. Міжвідомчийтематичний науковий збірник. К.: 2015. Вип. 50. С.103–111.
 28. Хмельничий С. Л. Продуктивність корівсумського внутрішньопородного типу українськоїчорно-рябої молочної породи залежно від рівняоцінки за лінійною класифікацією екстер’єру. Вісник Сумського національного аграрного університету. Тваринництво. 2014. Вип. 7 (26). С. 91–94.
 29. Шевелева О. М., Свяженина М. А., Часовщикова М. А. Экстерьер скота разногопроисхождения. Сибирский вест ник сельскохозяйственнойнауки. 2012. Вып. 5. С. 42–46.
 30. Эклз К. Г. Молочное скотоводство США.М.: Сельхозгиз, 1960. 626 с.
 31. Genetic relationships among lineartypetraits,milkyield, bodyweight, fertility and somatic cellcountin primiparous dairy cows/D. P. Berry et al. Irish J.Agr.FoodRes. 2004. 43. Р. 161–176.
 32. Bohlouli M., Alijani S., Varposhti M. R.Genetic relationships among linear typetraits and milkproduction traits of Holstein dairy cattle. Ann. Anim.Sci. 2015. 15(4). Р. 903–917.
 33. Genetic Parameters for Linear Type Traits andMilk, Fat, and Protein Production in Holstein Cows inBrazil/R. V. Campos Asian-Australas J Anim Sci. 2015.28(4). Р. 476–484.
 34. Ladyka V. I., Khmelnychyi L. M., KhmelnychyiS. L. Conformation types of brown cattle of Sumyregion of Ukraine (Monograph). Lublin, 2019. 133 р.
 35. Sawa A., Bogucki M., Krwhel-Czopek S., NejaW. Relationship between conformation traits and lifetime production efficiency of cows. Life Sciences. 2013. Р. 85–084.
ДолученняРозмір
PDF icon khmelnychyi_karpenko_1_2022.pdf560 КБ