Ви є тут

Пошук предикторів довголіття для корів молочної худоби

Узагальнено результати досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів проблемних питань оцінювання корів молочних порід за ознаками тривалості господарського використання та довічної продуктивності. Дослідники повідомляють, що ознаки продуктивного довголіття корів значною мірою залежать від спадкових (умовної кровності за поліпшувальною породою за схрещування, внутрішньолінійного та міжлінійного підборів, лінійного розведення, ступеня інбридингу, сили впливу племінної цінності предків) та паратипових (віку першого отелення, співвідносної мінливості між лінійними ознаками та довголіттям) чинників. Здебільшого зростання частки спадковості за вбирного схрещування призводить до зменшення тривалості продуктивного використання та показників довічної продуктивності корів. За вивчення популяційно-генетичних параметрів автори підтверджують низький рівень успадковуваності ознак довголіття, що не сприяє ефективній селекції за ознаками тривалості продуктивного використання та довічної продуктивності. Аналіз результатів наведених досліджень підтвердив, що лінійні ознаки екстер’єрного типу тварин молочної худоби можуть бути використані як ранні непрямі предиктори довголіття. Цей висновок ґрунтується на високій успадковуваності лінійних ознак і позитивних кореляціях між ними та тривалістю продуктивного життя.

Ключові слова: предиктори, довічна продуктивність, молочна худоба, лінія, екстер’єрний тип, успадковуваність, кореляція.

 

 1. Бабик Н. П., Федорович Е. И., Федорович В. В. Связь уровня удоя женских предков с продуктивным долголетием коров. Ученые записки УО ВГАВМ, 2018. Т. 54. Вып. 1. С. 89–93.
 2. Бабік Н. П. Вплив генотипових чинників на тривалість і ефективність довічного використання корів голштинської породи. Розведення і генетика тварин. 2017. Вип. 53. С. 61–69.
 3. Бабік Н. П. Тривалість та ефективність довічного використання корів голштинської породи залежно від селекційних індексів їх предків. Вісник Сумського НАУ. Тваринництво. 2017. Вип. 5/1(31). С. 16–21.
 4. Бабік Н. П., Федорович Є. І. Вплив аутбридингу та інбридингу на продуктивне довголіття корів молочних порід. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. 2017. Т 19. № 79. С. 3–8. DOI:10.15421/nvlvet7901
 5. Продолжительность хозяйственного использования и пожизненная продуктивность коров разных генотипов украинской черно-пестрой молочной породы/П. В. Боднар и др. Ученые записки УО ВГАВМ, 2016.Т. 52. Вып. 3. С. 119-122.
 6. Буюклу Г. І., Тараненко С. В., Носкова А. М Тривалість господарського використання корів південного типу української чорно-рябої молочної породи. Науковий вісник «Асканія-Нова». Нова Каховка: «ПИЕЛ», 2013. Вип. 6. С. 103–108.
 7. Вечорка В. В., Хмельничий Л. М. Життєздатність корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід залежно від оцінки лінійних ознак екстер’єру. Вісник Сумського НАУ. Тваринництво. 2017. Вип. 7(33). С. 48–58.
 8. Високос М. П., Милостивий Р. В., Тюпіна Н. П. Порівняльна оцінка впливу технологій і системи утримання на довголіття продуктивного використання корів голштинської породи зарубіжної селекції. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. К., 2014. Т. 2. № 1. С. 86–91.
 9. Високос М. П., Тюпіна Н. П. Тривалість продуктивного використання корів голштинської породи європейської селекції за різних технологій і умов утримання в степу України. Вісник Дніпропетровського ДАУ. Дніпропетровськ, 2013. № 2 (32). С. 84–87.
 10. Гнатюк М. А., Гнатюк С. І. Вплив спорідненого парування на ознаки молочної продуктивності та довголіття. Вісник Сумського НАУ. Тваринництво. 2015. Вип. 6(28). С. 14–20.
 11. Гнатюк С. І., Коваленко В. М. Вплив спадковості на показники продуктивного довголіття у тварин різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи. Вісник СНАУ. Тваринництво. Суми, 2013. Вип. 7 (23). С. 22–24.
 12. Ільницька О. Ю., Федорович Є. І., Мазур Н. П., Федорович В. В. Продуктивне довголіття корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин. 2018. Вип. 56. С. 32–40. DOI:10.31073/abg.56.05
 13. Китаева А. П. Оценка воспроизводительной способности коров в зависимости от продолжительности продуктивного использования. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. Дніпропетровськ, 2016. Т.4. №1. С. 113–116.
 14. Клопенко Н. І., Ставецька Р. В. Генетична детермінація господарського використання корів молочного напряму продуктивності за вбирного схрещування. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Біла Церква, 2015. Вип. №1. С. 23–28.
 15. Комендант Т. М. Обусловленность продуктивного долголетия и пожизненной продуктивности коров чёрно-пёстрой породы генетическими факторами. Розведення і генетика тварин. 2017. Вип. 53. С. 222–227.
 16. Пестис В. К., Коршун С. И., Климов Н. Н., Танана Л. А. Влияние генетических и паратипических факторов на продуктивное долголетие черно-пестрого скота. Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2016. Том 60. № 4. С. 120–125.
 17. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання корів різних країн селекції. Вісник Сумського НАУ. Тваринництво. 2014. Вип. 2/2(25). С. 14–20.
 18. Полупан Ю. П. Методика оцінки селекційної ефективності довічного використання корів молочних порід. Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві: матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката (Чубинське, 25 лютого 2010 року). К.: Аграрна наука, 2010. С. 93–95.
 19. Полупан Ю. П., Рєзнікова Н. Л. Генетична детермінація ефективності довговічного використання чорно-рябої молочної худоби. Розведення і генетика тварин. 2003. Вип. 35. С. 108–117.
 20. Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М., Чернявська Т. О., Іванкова І. П. Особливості впливу генотипових факторів на показники довголіття корів української бурої молочної породи. Вісник Сумського НАУ. Тваринництво. 2012. Вип. 2(34). С. 85–89.
 21. Хмельничий Л. М. Проблема ефективного довголіття та довічної продуктивності молочних корів в аспекті їхньої залежності від спадкових та паратипових чинників. Вісник СНАУ. Тваринництво. 2016. Вип. 7(30). С.13-31.
 22. Хмельничий Л. М., Бардаш Д. О. Показники довголіття корів української червоно-рябої молочної породи залежно від частки спадко вості голштинської породи. Вісник Сумського НАУ. Тваринництво. 2019. Вип. 4(39). С. 13–19. DOI:10.32845/bsnau.lvst.2019.4.2
 23. Хмельничий Л. М., Вечёрка В. В. Пожизненная продуктивность и длительность использования коров украинской красно-пестрой молочной породы разных генотипов. Пути продления продуктивной жизни молочных коров на основе оптимизации разведения, технологий содержания и кормления животных: материалы междунар. науч.-практ. конф., (28-29 мая, пос. Дубровицы) / ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 2015. С. 159–162.
 24. Хмельничий Л. М., Вечорка В. В. Особливості спадкового впливу умовної кровності голштинської породи на показники довголіття корів української червоно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин. Вінниця, 2016. Вип. 51. С. 170–177.
 25. Хмельничий Л. М., Вечорка В. В., Хмельничий С. Л. Тривалість життя корів української бурої молочної породи в залежності від лінійної оцінки морфологічних ознак вимені. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Біла Церква, 2020. Вип. 1 (156). С. 29-37.
 26. Хмельничий Л. М., Карпенко Б. М. Тривалість життя корів молочної худоби залежно від оцінки лінійних ознак вимені. Вісник Сумського НАУ. Тваринництво. 2021. Вип. 2(45). С. 16–28. DOI:10.32845/bsnau.lvst. 2021.2.3
 27. Хмельничий Л. М., Лобода В. П. Удосконалення стада з розведення української червоно-рябої молочної породи за показниками довічної продуктивності. Вісник Сумського національного аграрного університету. Тваринництво. 2014. Вип. 2/1 (24). С. 91–97.
 28. Хмельничий Л. М., Супрун І. О., Бардаш Д. О. Довічна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору. Вісник Сумського НАУ. Тваринництво. 2021. Вип. 1(44). С. 29–35. DOI:10.32845/bsnau.lvst.2021.1.4
 29. Atkins G., Shannon J., Muir B. Using Conformational Anatomy to Identify Functionality & Economics of Dairy Cows. WCDS Advances in Dairy Technology. 2008. Vol. 20. Р. 279–295.
 30. Brickell J. S., Wathes D. C. A descriptive study of the survival of Holstein-friesian heifers through to third calving on english dairy farms. J. Dairy Sci. 2011. Vol. 94. Р. 1831–1838. DOI:10.3168/jds.2010-3710
 31. Caraviello D. Z., Weigel K. A., Gianola D. Analysis of the relationship between type traits and functional survival in US holstein cattle using a weibull proportional hazards model. J. Dairy Sci. 2004. Vol. 87. Р. 2677–2686. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(04)73394-9
 32. Estimation of genetic parameters and heterosis for longevity in crossbred Danish dairy cattle/ J. B. Clasen et al. Journal of Dairy Science. 2017. Vol. 100. No. 8. Р. 6337–6342. DOI:10.3168/jds.2017-12627
 33. Estimated genetic associations among reproductive traits in Nellore cattle using Bayesian analysis/E.V. Costa et al. Anim. Reprod. Sci. 2020. 214:106305. DOI:10.1016/j.anireprosci. 2020.106305
 34. De Haas Y., Janss L. L. G., Kadarmideen H. N. Genetic and phenotypic parameters for conformation and yield traits in three Swiss dairy cattle breeds. J. Anim. Breed. Genet., 2007. Vol. 124 (1). Р. 12–19.
 35. De Mello F., Kern E.L., Bretas A. Longevity in Dairy Cattle. J. Adv. Dairy Res. 2014. Vol. 2. 126 p.
 36. De Vries A., Marcondes M. I. Overview of factors affecting productive lifespan of dairy cows. Animal. 2020. Vol. 14:S1, Р. 155–164. DOI:10.1017/S1751731119003264
 37. Dorynek Z., Pytlewski J., Antkowiak I. Przyczyny brakowania oraz życiowa użytkowość krów holsztyńsko-fryzyjskich. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. 2005. Vol. 1 (1) Р. 17–26.
 38. Du Toit J., Van Wyk J.B., Maiwashe A. Relationships between functional herd life and conformation traits in the SouthAfrican Jersey breed. South African Journal of Animal Science. 2012. Vol. 42. no. 1. P. 47–54. DOI:10.4314/sajas.v42i1.6
 39. Calving traits, milk production, body condition, fertility, and survival of Holstein-Friesian and norwegian red dairy cattle on commercial dairy farms over 5 lactations–Science Direct/C. P. Ferris et al. J. Dairy Sci. 2014. Vol. 97. Р. 5206–5218. DOI:10.3168/jds.2013-7457
 40. Forabosco F., Jakobsen J. H., Fikse W. F. International genetic evaluation for direct longevity in dairy bulls. J. Dairy Sci. 2009. Vol. 92. Р. 2338–2347. DOI:10.3168/jds.2008-1214
 41. García-Ruiz A., Ruiz-López F.J., VázquezPeláez C.G. Valencia-Posadas M. Impact of conformation traits on genetic evaluation of length of productive life of Holstein cattle. International Journal of Livestock Production. 2016.Vol. 7(11). Р. 121–129. URL:https://academicjournals.org/ journal/IJLP/article-full-text-pdf/338FE3860409
 42. Gibson K. D., Dechow C. D. Genetic parameters for yield, fitness, and type traits in US Brown Swiss dairy cattle. J. Dairy Sci. 2018. Vol. 101(2). Р. 1251–1257.
 43. Gukezhev V. M., Gabaev M. S., Zhashuev Z. K. Role, Importance and Peculiarities of Record Cows in the Formation of High-Production Herds: International research conference on Challenges and Advances in Farming, Food Manufacturing, Agricultural Research and Education, KnE Life Sciences, pages. 2021. Р. 845–852. DOI:10.18502/kls.v0i0.9022
 44. Hare E., Norman H. D., Wright J. R. Survival rates and productive herd life of dairy cattle in the United States–science direct. J. Dairy Sci. 2006. Vol. 89. Р. 3713–3720. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(06)72412-2
 45. Horn M., Knaus W., Kirner L., Steinwidder A. Economic evaluation of longevity in organic dairy cows. Org. Agric. 2012. Vol. 2. Р. 127–143. DOI:10.1007/s13165-012-0027-6
 46. Analysis of Longevity Traits in Holstein Cattle: A Review/H. Hu et al. Front. Genet. 2021. 12:695543. DOI:10.3389/fgene.2021.695543
 47. Genetic prediction models and heritability estimates for functional longevity in dairy cattle/V. E. Imbayarwo-Chikosi et al. South African Journal of Animal Science. 2015. Vol. 45. (No. 2). Р. 105–121. DOI:10.4314/sajas.v45i2.1
 48. Genetic evaluation for herd life in Canada/L. Jairath et al. J. Dairy Sci. 1998. Vol. 81. Р. 550–562. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(98)75607-3
 49. Juszczak J., Hibner A., Ziemiński R., Tomaszewski A. Przyczyny oraz konsekwencje przedwczesnego brakowania krów. Medycyna Weterynaryjna. 2003. Vol. 59 (5). Р. 432–435.
 50. Genetic association between longevity and linear type traits of Holstein cows/E. L. Kern et al. Scientia Agricola. 2015. Vol. 72(3). Р. 203–209.
 51. Economic costs of recorded reasons for cow mortality and culling in a pasture-based dairy industry/J. I. Kerslake et al. J. Dairy Sci. 2018. Vol. 101. Р. 1795–1803. DOI:10.3168/jds.2017-13124
 52. Khansefid M., Haile-Mariam M., Pryce J. E. Improving the accuracy of predictions for cow survival bymultivariate evaluation model. Animal Production Science. 2021. Vol. 61. Р. 1828–1836. DOI:10.1071/AN21128
 53. Genetic parameters of linear traits and the effect of cow's final type assessment on the longevity of Ukrainian Black-and-White dairy breed/L. Khmelnychyi et al. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2021. Vol. 21. Issue 1. Р. 413–421.
 54. Association between age at first calving and milk production in first lactation on longevity traits in holstein cows/D. Kučević et al. Biotechnology in Animal Husbandry. 2020. Vol. 36 (1). Р. 27–35. DOI:10.2298/BAH2001027K
 55. Association between linear traits of legs and longevity of Ukrainian brown dairy cows/V. I. Ladyka et al. The Journal of Animal & Plant Sciences. 2020. Vol. 30 (2). P. 312–318. DOI:10.36899/ JAPS.2020.2.0046
 56. Miciński J. Produkcyjność krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w zależności od ich wydajnoś- ci życiowej. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. 2006. Vol. 2 (4). Р. 9–19.
 57. A 100-year review: identification and genetic selection of economically important traits in dairy cattle/F. Miglior et al. J. Dairy Sci. 2017. Vol. 100. Р. 10251–10271. DOI:10.3168/jds.2017-12968
 58. Murray B. Finding the tools to achieve longevity in Canadian dairy cows. WCDS Advances in Dairy Technology. 2013. Vol. 25. Р. 15–28.
 59. Lifetime production of high-yielding dairy cows/Ž. Novaković et al. Biotechnology in Animal Husbandry. 2014. Vol. 30 (3). Р. 399–406. DOI:10.2298/BAH1403399N
 60. Jovanovac, S., Gantner, V., Meszaros, G., Solkner, J. Analysis of factors affecting the length of productive life in croatian dairy cows/N. Raguz et al. Bulg. J. Agric. Sci. 2011. Vol. 17. Р. 232–240.
 61. Samoré A.B., Rizzi R., Rossoni A., Bagnato A. Genetic parameters for functional longevity, type traits, somatic cell scores, milk flow and production in the Italian Brown Swiss. Italian J. Animal Science. 2010. 9:e28. DOI:10.4081/ijas.2010.e28
 62. Sawa A. Cechy funkcjonalne i ich rola we współczesnej hodowli bydła. Przegląd Hodowlany. 2011. Vol. 2. Р. 8–13.
 63. Sawa A., Bogucki M., Krwhel-Czopek S., Neja W. Relationship between conformation traits and lifetime production efficiency of cows. Life Sciences. 2013. Р. 85–084. DOI:10.1155/2013/124690
 64. Sawa A., Siatka K., Krężel-Czopek S. Effect of ageat first calving on first lactation milk yield, lifetimemilk production and longevity of cows. Ann. Anim. Sci., 2019.Vol. 19. No. 1. Р. 189–200.DOI:10.2478/ aoas-2018-0044
 65. Relationship between reproduction traits and functional longevity in Canadian dairy cattle/A. Sewalem et al. J. Dairy Sci. 2008. Vol. 91. Р. 1660– 1668. DOI:10.3168/jds.2007-0178
 66. Genetic trend of functional productive life in the population of black and white cattle in Serbia/D. Stanojević et al. Genetika. 2018. Vol. 50. Р. 855–862. DOI:10.2298/GENSR1803855S
 67. Strapáková E., Strapák P., Candrák J. Genetic trend of length of productive life in Holstein and slovak simmental cattle in Slovakia. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 2019. Vol. 67. Р. 1227–1234. DOI:10.11118/actaun 201967051227
 68. Terawaki Y., Ducrocq V. Nongenetic effects and genetic parameters for length of productive life of Holstein cows in Hokkaido, Japan. J. Dairy Sci. 2009. Vol. 92 (5). Р. 2144–2150.
 69. Vacek M., Štípková M., Němcová E., Bouška J. Relationships between conformation traits and longevity of Holstein cows in the Czech Republic. Czech J. Anim. Sci. 2006. Vol. 51 (8). Р. 327–333.
 70. Vukasinovic N., Moll J., Künzi N. Analysis of productive life in swiss brown cattle. J. Dairy Sci. 1997. Vol. 80. Р. 2572–2579. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(97)76213-1
 71. Vukasinovic N., Schleppi Y., Kunzi N. Using Conformation Traits to Improve Reliability of Genetic Evaluation for Herd Life Based on Survival Analysis. Journal of Dairy Science. 2002. Vol. 85. Р. 1556–1562. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(02)74225-2
 72. Yazdi M. H., Thompson R., Ducrocq V., Visscher P. A comparison of two survival analysis methods with the number of lactations as a discrete time variate. School Biol. Sci. 1999. Р. 48–52.
 73. Zavadilová L., Stipkova M. Genetic correlations between longevity and conformation traits in the czech Holstein population. Czech. J. Anim. Sci. 2012. Vol. 57. Р. 125–136. DOI:10.17221/5566-CJAS
 74. Zavadilová L., Němcová E., Štípková M., Bouška J. Relationships between longevity and conformation traits in Czech Fleckvieh cows. Czech J. Anim. Sci. 2009. Vol. 54(9). Р. 387–394.
 75. The research progress and application of genomic-wide selection in ruminant genetics and breeding/S. J. Zhang et al. Chin. J. Agric. Biotechol. 2021. Vol. 29. Р. 571–578. DOI:10.3969/ j.issn.1674- 7968.2021.03.016
ДолученняРозмір
PDF icon khmelnychyi_1_2022.pdf739.19 КБ