Ви є тут

Продуктивність свиноматок та ріст поросят за використання різних систем підтримання мікроклімату в приміщенні

Метою статті було вивчити залежність відтворних якостей свиноматок ірландського походження та інтенсивності росту їх поросят від впливу технологічно-конструктивних параметрів системи мікроклімату в приміщенні для опоросу. Матеріалом дослідження були свиноматки F 1 материнської лінії Hermitage Genetics, які поросилися у двох приміщеннях маточника ідентичного планування, однакового будівельного виконання та інженерно-технічного забезпечення, окрім встановлених у них систем створення та підтримання мікроклімату. Свиноматок контрольної групи утримували за класичної системи вентиляції клапанного типу, а дослідної – за системи вентиляції геотермального типу. Аналіз відтворних показників дослідного поголів’я здійснювали за використання загальноприйнятих статистичних методів, однофакторного дисперсійного аналізу даних, оціночного індексу за обмеженою кількістю ознак, селекційного індексу відтворних якостей свиноматок. Після завершення експерименту та на основі оцінки даних було виявлено, що показники продуктивних якостей свиноматок, опороси яких відбулися у приміщеннях з геотермальною системою створення мікроклімату, були достовірно вищими впродовж досліджуваного періоду за кількістю поросят за відлучення – на 0,70 гол., або 5,58 % (p ≤ 0,001), їх збереженістю – на 4,49 % (p ≤ 0,05) та масою гнізда за відлучення – на 2,91 кг, або 4,23 % (p ≤ 0,05) щодо однолітків, утримуваних у маточниках з класичним клапанним типом системи створення мікроклімату. Використаний метод факторного дисперсійного аналізу дав змогу виявити статистично значущий вплив типу системи створення мікроклімату на зазначені показники, зокрема: кількість поросят за відлучення – із силою впливу в межах 2,01 %, збереженість поросят – 2,03 % та на масу гнізда поросят за відлучення – 2,01 %. Результати оцінювання відтворних якостей свиней показали переважання поголів’я, утримуваного за геотермальної вентиляції, як за використання оціночного індексу Березовського – на 1,31 бала, так і селекційного індексу відтворних якостей Церенюка – на 1,33 бала. Жодної статистично значущої різниці між свиноматками та поросятами, утримуваними за різних систем створення мікроклімату, за такими показниками як загальна кількість поросят за народження, кількість мертвонароджених поросят, частка мертвонароджених поросят, багатоплідність, великоплідність, маса однієї голови за відлучення, абсолютний приріст, середньодобовий приріст, відносний приріст, не встановлено.

Ключові слова: свиноматка, поросята, система мікроклімату, опорос, маса гнізда поросят, збереженість.

 1. Чорний М.В., Хомутовська С.О., Санітарно-гігієнічне забезпечення ферм в контексті профілактики хвороб свиней. Ветеринарна медицина, Вип. 97, 2013. С. 486–489. URL:http://jvm.kharkov. ua/sbornik/97/8_200.pdf
 2. Рибалко В.П., Флока Л.В. Вплив фенотипових факторів на продуктивні якості свиней червоно-білопоясої породи: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. 160 с. URL:http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/2057/1/%D0%9C%D0%BE%D 0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%A0%D0%B8% D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE,%2
 3. Іванов В.О., Курман А.Ф., Горіславець А.І. Особливості мікроклімату у спорудженнях легкого типу для утримання підсисних свиноматок. Вісник аграрної науки, Вип. 4(781). 2018. С. 31–35. URL:https://agrovisnyk. com/pdf/ua_2018_04_05.pdf
 4. Heat stress adaptations in pigs/E.J. Mayorga et al. Animal Frontiers. Vol. 9. Issue 1. 2019. Р. 54–61. DOI:10.1093/af/vfy035
 5. Решетник А.О., Смоляк В.В., Лайтер–Москалюк С.В. Стан добробуту свиней у промисловому свинарстві. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Том 18. Вип. 4(72). 2016. С. 66–71. URL:https://nvlvet.com.ua/index. php/journal/article/download/987/987
 6. Li R. Effect of partial pit exhaust ventilation system on ammonia removal ratio and mass transfer coefficients from different emission sources in pig houses, Energy and Built Environment. Vol. 1. Issue 4. 2020. Р. 343–350. DOI:10.1016/j.enbenv.2020.04.006
 7. Болтянська Н.І. Створення оптимальних параметрів мікроклімату в галузі свинарства. Сучасні проблеми землеробської механіки: збірник тез доповідей XІХ Міжнародної наукової конференції, Київ, 17–19 жовтня 2018. С. 108–110. URL:http://elar.tsatu.edu.ua/ handle/123456789/5604
 8. Sada O., Reppo B. Effect of animal keeping technologies on the pigsty inner climate in summer. International Scientific Conference: Engineering for Rural Development, 8, Jelgava (Latvia), 28-29 May. 2009. P. 70–75. URL:https://www.tf.llu.lv/conference/ proceedings2009/Papers/12_Oliver_ Sada.pdf
 9. Вaumgard, L.H., and Rhoads R.P., Effects of heat stress on postabsorptive metabolism and energetics. Annu. Rev. Anim. Biosci. Issue 1. 2013. P. 311–337. DOI:10.1146/annurev-animal-031412-103644
 10. Технологія виробництва і переробки продукції свинарства: навчальний посібник/М. Повод та ін. Київ: Науково-методичний центр ВФПО, 2021. 360 с.
 11. Скляр О.Г., Болтянська Н.І., Механізація технологічних процесів у тваринництві: навч. посібник. ТОВ «Колор Принт», 2012. 720 с.
 12. Маніта І.Ю. Забезпечення енергозбереження при формуванні мікроклімату на свинарських фермах. Молодь і технічний прогрес в АПВ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Інноваційні розробки в аграрній сфері. Том 2. Харків: ХНТУСГ, 2021. С. 214–217. URL:http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14085
 13. Boltіanska N. Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture;An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering, Vol. 18. Issue 1. 2018. P. 57–62. URL:http://elar.tsatu.edu.ua/handle/ 123456789/5546
 14. Вплив охолодженого повітря на утримання свиноматок з поросятами. Вісник Сумського національного аграрного університету/ В.М. Волощук та ін. Тваринництво. Вип. 1(40). 2020. С. 38–42. DOI:10.32845/bsnau.lvst.2020.1.6
 15. Mylostyvyi R. Efficiency of geothermal ventilation in a pigsty in the hot season. Conference: Innovative solutions for efficient livestock production. Dnipro. 2018. DOI:10.13140/RG.2.2.16200.83204
 16. Герасимчук В.М., Волощук В.М., Ефективність створення мікроклімату у маточнику при різних способах подачі та видалення повітря. Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. Вип. 69. 2017. С. 9–18. URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2... GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ svun_2017_69_3.pdf
 17. Вплив охолодженого повітря на утримання свиноматок з поросятами. Вісник Сумського національного аграрного університету/ В.М. Волощук та ін. Тваринництво. Вип. 1(40). 2020. С. 38–42. DOI:10.32845/bsnau.lvst.2020.1.6
 18. Яропуд В.М., Алієв Е.Б. Результати обстеження стану забезпечення мікроклімату в свинарнику із системою вентиляції від’ємного тиску. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вип. 2(113). 2021. С. 168–177. URL:http://tetapk.vsau.org/storage/articles/ June2021/zZ04PXXF ZQYuziVRELoV.pdf
 19. Михалко О.Г., Повод М.Г. Сезонна залежність продуктивності свиноматок данського походження від конструктивних особливостей систем вентиляції приміщень у період опоросу та лактації. Вісник Сумського національного аграрного університету. Тваринництво. Вип. 3(38). 2019. С. 77–90. URL:http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8523
 20. Михалко О.Г., Повод М.Г. Продуктивність свиноматок та річна динаміка інтенсивності росту поросят залежно від конструктивних особливостей системи підтримання мікроклімату. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Вип. 1(156). 2020. C. 84–96. URL:https://tvppt. btsau.edu.ua/sites/default/files/visnyky/pererobka/ mykhalkopovod_1_2020.pdf
 21. Mielcarek-Bocheńska P., Rzeźnik W. The impact of microclimate parameters on odour emissions from pig production in spring. Ecol. Chem. Eng. S., Issue 26(4). 2019. P. 697–707. DOI:10.1515/ eces-2019-0050
 22. Шпетний М.Б. Оптимізація технологічних елементів утримання відлучених поросят в умовах індустріальної технології виробництва свинини: дис. … канд. с.-г. наук 06.02.04/Сумський національний аграрний університет. Суми, 2019. Мико лаївський національний аграрний університет. Миколаїв, 2019. URL:http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10778/ 1/dis_%d0%a8%d0%bf %d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9.pdf
 23. Жижка С.В. Оптимізація техніко-технологічних умов утримання свиней ірландської селекції в умовах промислової технології: дис.. … канд. с.-г. наук 204/Сумський національний аграрний університет. Суми, 2020. URL:https://science.snau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Diss_ Zhyzhka.pdf
 24. Березовский Н.Д., Почерняев Ф.К., Коротков В.А. Методика моделирования индексов для использования их в селекции свиней. Методы улучшения процессов селекции, разведения и воспроизводства свиней (методические указания). М., 1986. С. 3–14.
 25. Церенюк О.М. Оцінка ефективності індексів материнської продуктивності свиней. Сучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин: зб. наук. праць Вінницького НАУ. Вінниця. Вип. 3(42). 2010. С. 73–77. URL:http://socrates.vsau.edu.ua/ repository/getfile.php/6689.pdf
ДолученняРозмір
PDF icon mykhalko_1_2022.pdf983.01 КБ