Ви є тут

ВПЛИВ ГЕНОТИПНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО КОРИСНИХ ОЗНАК КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Вивчено вплив генотипних факторів (генотипу батька, лінійної належності та умовної кровності за голштинською породою) на формування екстер’єру первісток української чорно-рябої молочної породи. Визначено рівень детермінованості живої маси та промірів будови тіла генотипними факторами на основі однофакторного дисперсійного аналізу, за результатами якого встановлено, що сила впливу генотипу батька на живу масу дочок-первісток становить 72,8 %, на проміри тіла – 31,5–91,3 %, лінії – 81,0 і 36,1–69,4 %, умовної кровності за голштинською породою – 26,3 і 15,9–39,5 %, відповідно. Крім того, досліджено ефективність проведення відбору первісток за промірами тіла. Середній зв'язок спостерігали між надоєм і висотою в холці (r=+0,233, Р<0,001) та надоєм і навскісною довжиною тулуба (r=+0,324, Р<0,01), в інших випадках зв’язок слабкий, однак висотою в крижах (Р<0,01), обхватом грудей за лопатками (Р<0,01) та глибиною грудей (Р<0,05) вірогідний. У результаті досліджень встановлено, що всі генотипні фактори мають статистично значущий вплив на живу масу первісток (Р<0,05−0,001), висоту в холці (Р<0,05−0,01), ширину грудей (Р<0,01−0,001) та ширину в сідничних горбах (Р<0,05−0,001). Встановлено, що найбільший вплив на проміри тіла та живу масу первісток має генотип батька, дещо нижчий – лінія, найнижчий – умовна кровність за голштинською породою, однак у всіх випадках він є досить високим.

Ключові слова: екстер’єр, проміри тіла, умовна кровність, генотип, молочна продуктивність, українська чорно-ряба молочна порода.

 

doi: 10.33245/2310-9289-2018-145-2-06-13

 

 1. Богач Д. В. Селекційно-генетичні аспекти удосконалення тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи за продуктивними і технологічними ознаками. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи: мат. міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 березня 2012 р. Камʼянець-Подільський, 2012. С. 162–163.
 2. Бойко О. В., Сотніченко Ю. М., Ткач Є. Ф. Успадкування та співвідносна мінливість статей екстер’єру корів молочних порід: Розведення і генетика тварин. 2015. № 49. С. 69 –75.
 3. Гнатюк С. І. Особливості будови тіла корів різних типів української червоної молочної породи залежно від впливу генотипових та паратипових чинників: Вісник СНАУ. Суми, 2013. Вип. 1 (22). С. 28–32.
 4. Кочук-Ященко О. А. Лінійна оцінка екстер’єру корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід та її зв'язок з продуктивністю : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01. Житомир, 2016. 215 с.
 5. Ладика В. І. Хмельничий Л. М., Шевченко А. П. Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід за екстер’єрним типом їхніх дочок: Вісник Сумського НАУ: Серія "Тваринництво". Суми, 2015. Вип. 2(27). С. 3–8.
 6. Салогуб А. М. Зв'язок статей екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи з надоєм. Науковий вісник НУБіП. Київ, 2011. Вип. 160. Ч. 2. С. 223–226.
 7. Салогуб А. М., Хмельничий Л. М. Особливості успадковуваності та сполучної мінливості ознак екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи: зб. наук. пр. Вінницького НАУ. Сер.: Сільськогосподарські науки. 2011. Вип. 8 (48). С. 59–62.
 8. Салогуб А. М. Формування екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи. Наук. вісн. Луганського нац. аграр. ун- ту. 2010. № 21. С. 163–168.
 9. Ставецкая Р. В. Влияние голштинской на формирование отечественных пород молочного скота в Украине: тезисы докл. междунар. науч.-практ. конф «Повышение интенсивности и конкурентноспособности отраслей животноводства». Жодино, 2011. Ч. 1. С. 203–206.
 10. Ставецька Р. В. Методи підвищення ефективності селекції популяцій молочної худоби: автореф. дис. … д-ра с.-г. наук: спец: 06.02.01. Чубинське, 2013. 39 с.
 11. Пелехатий М. С. Піддубна Л. М., Шуляр А. Л. Ефективність непрямого відбору корів за габаритними розмірами. Вісник ЖНАУ. Житомир, 2011. Вип. 1 (28). С. 218–225
 12. Пелехатий М. С., Кочур-Ященко О. Оцінка молочної продуктивності корів за екстер'єром: Тваринництво України. 2014. С. 5–9.
 13. Прохоренко П. Голштинская порода и ее влияние на генетический прогрес продуктивности черно-пестрого скота европейских стран и Российской Федерации. Молочное и мясное скотоводство. 2013. № 2. С. 2–6.
 14. Ладика В. І., Хмельничий Л. М., Буркат В. П., Рубан С. Ю. Реєстрація ICAR: довідник. Суми: Сумський національний аграрний університет, 2010. 457 с.
 15. Хмельничий Л. М., Полупан Ю. П. Рекомендації міжнародного комітету з реєстрації тварин (ICAR) щодо методів оцінки будови тіла молочної худоби. Розведення і генетика тварин. 2010. Вип. 44. С. 203–207.
 16. Хмельничий, Л. М., Вечёрка В. В. Влияние показателей линейной оценки на молочную продуктивность коров в возрастной изменчивости лактаций: Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: матер. XVIII Межд. науч.-практ. конф., посв. 85-летию зооинж. фак-та и 175-летию УО «Белар. гос. с-х академия». Горки: БГСХА, 2015. С. 318–321.
 17. Хмельничий, Л. М., Вечорка В. В. Особливості екстер’єрного типу корів українських червоно- та чорно-рябої молочних порід. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2015. Вип. 90. С. 161–166.
 18. Хмельничий С. Л. Мінливість популяційно-генетичних параметрів промірів будови тіла корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Київ, 2016. Вип. 52. С.145–149.
 19. Хмельничий С. Л. Тривалість життя корів української чорно-рябої молочної породи в залежності від рівня оцінки лінійних ознак будови тіла. Вісник Сумського нац. аграр. унів. Сер.: «Тваринництво», 2016. В. 5 (29). С.98–105.
 20. Черняк Н. Г., Гончарук О. П. Лінійна оцінка типу екстер’єру корів голштинської породи у племзаводі ТДВ «Терезине». Розведення і генетика тварин. 2012. Вип. 46. С.115–117.
 21. Черняк Н., Кудлай І., Гончарук О. Лінійна оцінка типу екстер'єру корів за вимогами ICAR . Тваринництво України, 2012. С.13–16.
 22. Шевченко А. П. Успадковуваність та сполучна мінливість лінійних ознак корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи. Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер.:«Тваринництво», 2012. Вип. 12 (21). С.11–13.
 23. Шевченко А. П., Хмельничий Л. С. Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід за екстер’єрним типом їхніх дочок. Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер.: «Тваринництво», 2014. В 2/2 (25). 2014. С.114–119.
 24. Akpa G. N., Oni O. O., Rekwot P. I., Barje P. P., Yashim S. M., Alphonsus C. Relationship of linear conformation traits with bodyweight, body condition score and milk yield in Friesian × Bunaji cows. J. Appl. Anim. Res., 2010. 38: 97–100.
 25. ICAR 2012. URL : http://www.icar.org/Documents/Rules%20and%20regulations/Guidelines/Guidelines_2012.pd.
 26. Wright J. R., Wiggans G. R., Muenzenberger C. J., Neitzel R. R. Genetic evaluation of mobility for Brown Swiss dairy cattle. Journal of Dairy Science. URL: http://dx.doi.org/10.3168/jds.2012–6193 (Accepted: December 11, 2012).
 27. Battagin M., Sartori C., Biffani S., Penasa M., Cassandro M. Genetic parameters for body condition score, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. Journal of Dairy Science. DOI: 10.3168/jds.2012-6352.
 28. Daliri Z., Hafezian H., Shad Parvar A., Rahimi G. Genetic Relationships among Longevity, Milk Production and Linear Type Traits in Iranian Holstein Cattle. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2008. Vol. 7. Issue: 4. P. 512–515.
 29. Kent C. Promoting US Registered Holstein Round the World! Holstein Pulse. 2012. P. 17.
 30. Pantelić V., Aleksić S., Ostojić-Andrić D. Linear evaluation of the type of holstein-friesian bull dams. Archiva zootechnica. 2010. № 1. P. 83–60.
 31. Terawaki Y., Ducrocq V. Nongenetic effects and genetic parametrs for length of productive life of Holstein cows in Hokkaido, Japan. J. Dairy Sci. 2009. Vol. 92. P. 2166–2173.
 32. Wright J.R. Wiggans, G. R. Muenzenberger C. J., Neitzel R. R. Genetic evaluation of mobility for Brown Swiss dairy cattle. Journal of Dairy Science. URL: http://dx.doi.org/10.3168/jds.2012-6193 (Accepted: December 11, 2012).
 33. Zavadilová L., Němcová E., Štípková M. Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows estimated from a Cox proportional hazards model. Journal of Dairy Science. 2011. Vol. 94. Issue 8. P. 4090–4099.

 

ДолученняРозмір
PDF icon klopenko_2_2018.pdf286.71 КБ