Ви є тут

ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ СИРОГО ПРОТЕЇНУ І КРИТИЧНИХ АМІНОКИСЛОТ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВІДТВОРНІ ПОКАЗНИКИ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ

Досліджено вплив різних рівнів сирого протеїну, легко- і важкорозчинних його фракцій, лізину і метіоніну в раціонах високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації на молочну продуктивність та відтворні показники. Доведено, що оптимальним  рівнем сирого протеїну у раціонах високопродуктивних корів (45 кг і більше молока за добу) центральної зони Лісостепу України у період роздоювання є 18 %, лізину – 1,1 %, метіоніну – 0,63 %, важкорозчинної фракції протеїну – 40–50 % від його загальної кількості. Це забезпечує підвищення молочної продуктивності корів на 9,9 % та зменшення втрат живої маси за період роздою на 31,6 %. Згодовування зазначених раціонів у перший період лактації корів сприяло скороченню сервіс-періоду на 41 день та зменшенню індексу осіменіння на 0,4.

Ключові слова: корови, протеїн, лізин, метіонін, важкорозчинна фракція, легкорозчинна фракція, молочна продуктивність, жива маса, відтворна здатність.

1. Пониткин Д. М. Пути получения высококачественного молока / Д. М. Пониткин, Н. Н. Лаушкина // Зоотехния. – 2006. – № 10. – С. 15–18.

2. Федорович Е. И. Биологические особенности животных западного внутрипородного типа украинской черно-пестрой молочной породы / Е. И. Федорович, И. З. Сирацкий, В. С. Федорович // Актуальные проблемы интенсификации производства продукции животноводства: тезисы докладов международной научно-производственной конференции. – Жодино, 2005. – С.76.

3. Бережнюк Н.А. Зміна складу і властивості молока за дії різних факторів / Н.А. Бережнюк, С.С. Бондаренко, Н.В. Завальна // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 4 (62). – C. 165–170.

4. Каратєєва О. І. Порівняльний аналіз молочної продуктивності худоби різних порід / О.І. Каратєєва // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2010. – Вип. 3 (55), Т. 2, Ч. 1. – C. 69-77.

5. Динаміка змін хімічного складу та поживної цінності кормів за двадцятирічний період / [Є. В. Руденко, С. С. Варчук, C. O. Шаповалов та ін.] // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин УААН. – Львів, 2006. – № 94. – С. 273–282.

6. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби: монографія / Г. О. Богданов, В. М. Кандиба, І.І. Ібатуллін [та ін.] – Житомир: Рута, 2012. – 860 c.

7. Семенов В. Раціон і якість молока корів / В. Семенов // Фермерське господарство. – 2012. – №38. – C. 26–27.

8. Попадюк О.М. Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в аграрних підприємствах / О.М. Попадюк // Економіка АПК. – 2010. – №8. – С. 135–140.

9. Маменко О. М. Виробництво екологічно чистого молока та підвищення резистентності організму корів в антропогенному агробіоценозі / О. М. Маменко, С. В. Портяник // Проблеми зооінженерії та вет. медицини: зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. – X.: РВВ ХДЗВА, 2004. – Вип. 12. – Ч.1. – С. 87–94.

10. Войтович Н.Г. Екструдат кормових бобів і гороху в структурі удосконаленого рецепту комбікорму у годівлі дійних корів / Н.Г. Войтович  // Корми і кормовий білок: Міжнародна наукова конференція / Інститут кормів УААН. – Вінниця, 2006. – С. 108–113.

11. Багмут Л. О. О некоторых перспективных разработках по совершенствованию кормовой базы и повышению эффективности использования кормов / Багмут Л. О. // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2006. – № 10. – С. 39–40.

12. Zarnseki A. Wplejnej laktacji, wieku і sezonu ocielenia na uzytkowosc mleczna krow w obredie stad / A. Zarnseki, J. Jamrozik, S. Mrpziec // Rock, nauk rol. B. – 1991. – № 3. – P. 251–268.

13. Fancher B. I. Influence of performance of three to six-week-old broilers of varying dietary protein contents with supplementation of essential amino acid requirements / B. I. Fancher, L. S. Jensen // Poultry Sc. – 1989. – Vol. 68. – P. 113–123.

14. Harms R. H. Life cycle amino acid and protein requirement of the Laying hen / R. H. Harms // Maryland nutrition conference for feed manufactures Proceedings. – Washington, 1984. – P. 85–90.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_2_bomko_v_ua.pdf319.22 КБ