Ви є тут

Порівняльна оцінка впливу згодовування живих дріжджів та бікарбонату натрію високопродуктивним коровам на їх продуктивність та якість молока

Генетично зумовлена висока продуктивність дійних корів, особливо впродовж першої фази лактації, проявляється за відповідної годівлі, зокрема значної кількості концентратів у їх раціоні. Однак, у такої годівлі є значний недолік – зниження рН у рубці та розвиток ацидозу. З метою профілактики розвитку цього патологічного процесу до раціону корів уводять різні буферні добавки, серед яких живі дріжджі та харчова сода. Отже, метою дослідження було експериментальне оцінювання впливу бікарбонату натрію та живих дріжджів Levuсell SC на продуктивність та якість молока дійних корів упродовж першої фази лактації. У ході науково-господарського досліду, основний період якого тривав76 діб, тварини 1-ї контрольної групи отримували базовий раціон без кормових добавок, коровам 2-ї дослідної групи до базового раціону додавали живі дріжджі Levuсell SC у кількості 1 г/гол/добу, а 3-ї дослідної групи – бікарбонат натрію у дозі 150 г/гол/добу. У результаті експерименту найвищу молочну продуктивність було зафіксовано у тварин 2-ї дослідної групи (41,9 кг/добу), тимчасом у контролі цей показник становив 37,3 кг/добу. Позитивними були зміни продуктивності і у корів 3-ї дослідної групи – 39,8 кг/ добу. Схожа тенденція мала місце і за жирністю молока, вмістом у ньому соматичних клітин та бактеріальним обсіменінням. За всіма зазначеними показниками найкращі результати було зафіксовано у корів 2-ї дослідної групи, які споживали живі дріжджі. Економічний аналіз результатів експерименту засвідчив, що попри велику вартість кормової добавки Levuсell SC незначна доза її уведення є вигіднішою за використання бікарбонату натрію. Додатковий прибуток від уведення до складу раціону живих дріжджів Levuсell SC за цінами 2022 року становить 95 копійок, тимчасом у групі корів, що споживали бікарбонат натрію, цей показник становить лише 41 копійку.

Ключові слова: живі дріжджі, Levuсell SC, бікарбонат натрію, сода харчова, надій молока, ацидоз.

 1. Alnaimy A., Habeeb M. Importance of Yeast in Ruminants Feeding on Production and Reproduction. Ecology and Evolutionary Biology. 2017. Vol. 2. № 4. Р. 49–58. DOI: 10.11648/j.eeb.20170204.11
 2. Cruywagen C. W., Taylor S., Beya M. M., Caliz T. The effect of buffering dairy cow diets with limestone, calcareous marine algae, or sodium bicarbonate on ruminal pH profiles, production responses, and rumen fermentation. Journal of Dairy Science. 2015. Vol. 98. P. 5506–5514. DOI:10.3168/jds.2014-8875
 3. Maamouri O., Selmi H., M’hamdi N. Effects of Yeast (Saccharomyces Cerevisiae) Feed Supplement on Milk Production and its Composition in Tunisian Holstein Friesian Cows. Scientia Agriculturae Bohemica. 2014. Vol 45. P. 170–174. DOI:10.2478/ sab-2014-0104
 4. Degirmencioglu T., Ozcan T., Ozbilgin S., Senturk S. Effects of yeast culture addition (Saccharomyces cerevisiae) to Anatolian water buffalo diets on milk composition and somatic cell count. Mljekarstvo. 2013. Vol. 63 (1). P. 42–48.
 5. Use of live yeast and mannan-oligosaccharides in grain-based diets for cattle: Ruminal parameters, nutrient digestibility, and inflammatory response/ T. Garcia Diaz et al. PLoS One. 2018 Vol.13. Is.11. e0207127. DOI:10.1371/journal.pone.0207127.
 6. Effects of the dose and viability of Saccharomyces cerevisiae. 2. Ruminal fermentation, performance of lactating dairy cows, and correlations between ruminal bacteria abundance and performance measures/ Y. Jiang et al. Journal of Dairy Science. 2017. Vol. 100. Is.10. P. 8102–8118. DOI:10.3168/jds.2016-12371.
 7. Effect of supplementing dairy cows with live yeasts cells and dried brewer’s yeasts on milk chemical composition, somatic cell count and blood biochemical indices/M. Kuczaj et al. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 2014. Vol. 17(3). URL: http://www.ejpau.media.pl/ volume17/issue3/art-06.html
 8. Effect of live yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplementation on rumen fermentation and metabolic profile of dairy cows in early lactation/D. Kumprechtova et al. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (Berl). 2019. Vol.103. Isssue 2. P.447–455. DOI:10.1111/ jpn.13048.
 9. How Does Live Yeast Differ from Sodium Bicarbonate to Stabilize Ruminal pH in High-Yielding Dairy Cows?/ J.P. Marden et al. Journal of Dairy Science 2008. Vol. 91. Issue 9. P. 3528–3535. DOI:10.3168/jds.2007–0889.
 10. Sgoifo Rossi C. A., Compiani R. Ruminal acidosis of beef cattle and related diseases. Large Animal Review. 2016. Vol. 22. P. 273–279.
 11. Effects of active dried Saccharomyces cerevisiae on ruminal fermentation and bacterial community during the short-term ruminal acidosis challenge model in Holstein calves/Y. Watanabe et al. Journal of Dairy Science. 2019. Vol.102. Issue 7. P. 6518–6531. DOI:10.3168/jds.2018-15871.
 12. Yeast supplementation alters the performance and health status of receiving cattle/ D. Finck, F. Ribeiro, N. Burdick at al. The Professional Animal Scientists. 2014. Vol. 30. P. 333–341. DOI:10.15232/ S1080-7446(15)30125-X
 13. Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Безпалько А.В. Вплив дріжджових культур на молочну продуктивність, уміст жиру і білка в молоці корів. Вісник аграрної науки. 2013. №10. С. 28–32.
 14. Лебедев П.Т., Усович А.Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных. М.: Агропромиздат, 1985. 352 с.
 15. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос, 1969. 254 с.
 16. Попсуй В., Корж О. Застосування карбонатів у годівлі худоби. Агроексперт. №1 (138). 2020. С. 96–99. URL:http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/8021/1/Sodagrain%201_2020_VI...
 17. Ромоданова В.О., Костенко Т.П. Лабораторний практикум з технохімічного контролю підприємств молочної промисловості. К.: НУХТ, 2003. 168 с.
 18. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби/Г.О. Богданов, В.М. Кандиба, І.І. Ібатуллін та ін. Житомир: ПП «Рута», 2012. 860 с.
 19. Панянчук М.С., Титарьова О.М. Вплив згодовування живих дріжджів дійним коровам на якісні показники молока. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2018. № 2. С. 32–37. DOI:10.33245/2310-9289-2018-145-2-32-37
 20. Титарьова О. Захист для корів. The Ukrainian Farmer. 2017. № 4. С. 164–165.
 21. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов. М.: ДеЛи принт, 2007. 506 с.
ДолученняРозмір
PDF icon tytariova_pirova_1_2022.pdf623.33 КБ