Ви є тут

РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПОМІСНИХ КОРОПІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ НА ПЕРШОМУ РОЦІ ЖИТТЯ

Проведено рибницько-біологічнe оцінювання цьоголіток помісних коропів, отриманих у результаті схрещувань нивківської заводської лінії малолускатого внутрішньопорідного типу української рамчастої породи та нивківського внутрішньопорідного типу української лускатої породи. Дослідження проводили на базі відділення Інституту рибного господарства НААН України «Нивки», ТОВ «Сквираплемрибгосп» і лабораторії кафедри виробництва та переробки продукції рибництва Білоцерківського НАУ за загальноприйнятими в рибництві методиками. Як контрольну групу було використано коропів нивківського внутрішньопорідного типу української лускатої породи, із загальною густотою посадки 30 тис. екз./га. Зариблення дослідних ставів тридобовими личинками проводили на початку червня. За вмістом основних катіонів та аніонів, біогенних елементів і органічної речовини вода дослідних водойм ТОВ «Сквираплемрибгосп» на період досліду відповідала нормам. Кількісні та якісні значення показників природної кормової бази були на рівні вимог за інтенсивного вирощування молоді коропа у ставових господарствах. Темп росту молоді контрольної групи до кінця липня дещо перевищував за середніми значеннями показника маси тіла дослідну групу помісних коропів. Середня маса тіла цьоголіток у контрольному ставу з походженням цьоголіток НЛК*НЛК становила на період досліду 7,3±0,5 г, для коропів походження НЛК*НМК – 6,8±0,6 г. У кінці вересня значення за цим показником було на рівні 25,5±1,6 г і 27,0±2,0 г, відповідно, для контролю і помісної групи. Індекси гетерозису у цьоголіток помісних коропів мали позитивні значення за всіма рибницько-біологічними показниками відносно батьківської форми НЛК: за середньою масою – 106,7 %, за виходом – 111,5, за рівнем рибопродукції – 118,1 %. Встановлено, що помісні коропи групи НЛК*НМК мають високі показники холодо- та зимостійкості, які є властивими батьківській формі нивківських малолускатих коропів.

Ключові слова: короп, селекція, нивківський лускатий, нивківський малолускатий, цьоголітки, однорічки, індекс гетерозису, рибницько-біологічні показники, зимостійкість.

 1. Бех В.В., Грициняк І.І., Олексієнко О.О., Осіпенко М.І. Перспективи селекційно-племінної справи у рибництві України. Вісник аграрної науки. 2014. С. 31–34. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bRQMrS wAAAAJ&hl=ru.
 2. Rapid genomic DNA variation in newly hybridized carp lineages derived from Cyprinus carpio (♀) × Megalobrama amblycephala (♂) /Luo K., et al. BMC Genet. 2019. Nov 28. 20(1). 87 p. Doi:https/doi.org/ 10.1186/ s12863-019-0784-2.
 3. FAO 2016. Fish Stat Database. URL: http://faostat. fao.org/site/629/default.Aspx.
 4. Janssen K., Chavanne H., Berentsen P., Komen H. Impact of selective breeding on European aquaculture. Aquaculture. 2017. 472. P. 8–16. Doi: https/doi. org/10.1016/j.aquaculture.2016.03.012.
 5. Genetic analysis of common carp (Cyprinus carpio) strains. I: genetic parameters and heterosis for growth traits and survival / Nielsen H.M., et al. Aquaculture. 2010. 304. P. 14–21. Doi: https/doi.org/10.1016/j.aquaculture.2010.03.016.
 6. A comprehensive survey on selective breeding programs and seed market in the European aquaculture fi sh industry / Chavanne H., et al. Aquacult. Int. 2016. 24. P. 1287–1307. Doi: https/doi.org/10.1007/s10499-016-9985-0.
 7. Heritability estimates for processing and quality traits in common carp (Cyprinus carpio L.) using a molecular pedigree / Kocour M., et al. Aquaculture. 2007. 270. P. 43–50. Doi: https/doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.001.
 8. A comparison of communal and separate rearing of families in selective breeding of common carp (Cyprinus carpio): estimation of genetic parameters / Ninh N.H., et al. Aquaculture. 2011. 32. P. 39–46. Doi: https/doi. org/10.1016/j.aquaculture.2011.09.031.
 9. Dong Z., Nguyen N.H., Zhu W. Genetic evaluation of a selective breeding program for common carp Cyprinus carpio conducted from 2004 to 2014. BMC Genet. 2015. 16. 94 p . Doi:https/doi.org/10.1186/s12863-015-0256-2.
 10. Inheritance of growth traits in Songpu mirror carp (Cyprinus carpio L.) cultured in Northeast China / Hu X., et al. Aquaculture. 2017. 477. P. 1–5. Doi: https/doi. org/10.1016/j.aquaculture.2017.04.031.
 11. The genetics of overwintering performance in twoyear old common carp and its relation to performance until market size / Prchal M., et al. 2018. PLoS One 13:e0191624. Doi: https/doi.org/10.1371/journal.pone.0191624.
 12. Potential for Genetic Improvement of the Main Slaughter Yields in Common Carp With in vivo Morphological Predictors / Prchal, M., et al. Front. Genet. 2018. 9:2. 83 p. Doi: https/doi.org/10.3389/fgene.2018.00283.
 13. Md., Monirul Islam., Abdulla-Al-Asif Md., Ruhul Amin. The Induced Breeding of Common Carps (Cyprinus carpio) in Bangladesh. Indian Journal of Science. 2016. 23(84). P. 619–632. URL:https://www.researchgate.net/ publication/308090061_The_induced_breeding_of_ common_carps_Cyprinus_carpio_in_Bangladesh.
 14. Assessment of induced breeding of major Chinese carps at a large-scale hatchery in Hungary / Tamás Sza., et al Aquaculture Reports. 2019. Vol. 14. 100193. Doi:https/doi. org/10.1016/j.aqrep.2019.100193.
 15. Constraining Factors in Hungarian Carp Farming: An Econometric Perspective Sustainability / Gergo Gyalog., et al. 2017. 9 2111. Doi: https/doi.org/10.3390/su9112111.
 16. Книга М.В., Таразевич Е.В., Сазанов В.Б. Схема селекції новоїдзеркальноїбілоруської породи коропа. Рибогосподарська наука України. №2/2012. С. 94–98. URL:http://fsu.ua/index.php/uk/2012/2-2012-20/2012-02- 094-098.  
 17. Сравнительная характеристика рыбоводно-биологических показателей исходного селекционного генофонда белорусской зеркальной породы карпа / Книга М.В., и др. Вопросы рибного хазяйства Беларуси. 2016. № 32. С. 52–61. eLIBRARY ID: 28114115.
 18. Mohammad Mustafi zur Rahman. Role of common carp (Cyprinus carpio) in aquaculture production systems. Frontiers in Life Science. 2015. 8:4. P. 399–410. Doi:https/ doi.org/10.1080/21553769.2015.1045629.
 19. Genetic variability comparison of cultured Israeli carp (Cyprinus carpio) from Korea using microsatellites / Kim, JE., et al. Genes Genomics. 2018. 40(6). P. 635–642. Doi:https/doi.org/10.1007/s13258-018-0663-7. Epub 2018 Feb 8.
 20. Growth Comparison of Israeli Carp (Cyprinus carpio) to Diff erent Breeding Combination /Ju-ae Hwang., et al. Dev Reprod. 2016. 20(4). P. 275–281. Doi:https/doi. org/10.12717/DR.2016.20.4.275.
 21. A review of inclusive business models and their application in aquaculture development / Alexander M. Kaminski., et al. Reviews in Aquaculture. 2020. P. 1–22. Doi:https/doi.org/10.1111/raq.12415.
 22. The Potential for Homestead Pond Polyculture of Tilapia and Carps in Coastal Bangladesh / Md. Abdul
 23. Бех В.В., Томиленко В.Г., Кучеренко А.П. Інструкція з промислового схрещування коропів української рамчастої та румунської рамчастої породи фресинет. Інститут рибного господарства УААН. К., 1998. 12 с.
 24. Кражан С.А., Литвинова Т.Г. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення. Методичні рекомендації. К.,1997. 50 с.
 25. Справочник гидрохимика: рыбное хозяйство / Агатова А.И., и др.; под ред. В.В. Сапожникова. М.: Агропромиздат, 1991. 224 с.
 26. Свечун K.B. (1967). Оценка ефективности гетерозиса в относительних показателях. Животноводство. 1. С. 61–62.
 27. Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с.
ДолученняРозмір
PDF icon oleshkobekh_1_2020.pdf2.8 МБ