Ви є тут

ВПЛИВ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК РІЗНИХ ТИПІВ НА ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ СИРОГО МОЛОКА

У статті висвітлено результати порівняльних досліджень показників якості молока, отриманого за доїння у спеціалізованих доїльних залах на доїльних установках типу «Паралель» і «Карусель» та за доїння у стійлах на доїльній установці «Молокопровід».

Масову частку жиру та білка, сухих речовин та сухого знежиреного молочного залишку, густину, титровану та активну кислотність, термостійкість та точку замерзання визначали за загальноприйнятими методиками. Електропровідність молока визначали за допомогою аналітичного приладу MD–20 MAS–D–TEC. Загальну кількість бактерій у молоці визначали за редуктазною пробою з резазурином та методом висіву у чашках Петрі. Сиропридатність молока визначали за бродильною та сичужно-бродильною пробами.

Встановлено дещо вищі показники масової частки жиру, масової частки білка та концентрації сухих речовин у молоці, отриманому у спеціалізованих доїльних залах.

Молоко, отримане на доїльній установці типу «Молокопровід», має вищі показники титрованої кислотності, відтак, нижчу термостійкість, порівняно з молоком, отриманим на установках типу «Паралель» та «Карусель».

Встановлено підвищення загальної кількості бактерій у молоці, отриманому за доїння корів у стійлах, порівняно з молоком, отриманим у спеціалізованих доїльних залах.

Підвищення питомої електропровідності на 1,8 mS/см вище нормативного середнього показника 4,6 mS/см у молоці, отриманому на доїльній установці типу «Карусель», вказує на субклінічну форму маститу у корів або на можливі порушення параметрів експлуатації доїльної установки «Карусель».

Ключові слова: технологія, якість та безпечність молока, доїння, доїльні установки, доїльний зал, бактеріальне обсіменіння.

 

doi: 10.33245/2310-9289-2019-147-1-118-125

 1. Кондрасій Л.А. Якісні зміни молока–сировини за впливу різних гігієнічних умов отримання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнології ім. С.З. Гжицького. Львів, 2016. Т. 18. № 3 (71). С. 41–44. Doi: https://doi.org/10.15421/nvlvet7109.
 2. Патрєва Л.С., Максимова І.І. Аналіз показників безпечності молока в умовах сільськогосподарського підприємства. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв. 2016. Т. 2. № 1. С. 205–211.
 3. Толок Г. Мікробіологічні критерії безпеки і якості харчової продукції. Продовольча індустрія АПК. 2016. № 1–2. С. 37–38.
 4. Ярмак А. «Зайве» молоко і знак якості. Молоко і ферма. 2016. № 1 (32). С. 8–1.
 5. Антонова А. Точне тваринництво на українських молочних фермах. Молоко і ферма. 2014. № 1 (20). С. 51–53.
 6. Кондрасій Л.А. Науково-практичне обґрунтування показників якості молока-сировини за різних умов його виробництва. Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. Харків, 2016. Вип. 33. Ч. 2. С. 149–154.
 7. ДСТУ 3662:2018. Молоко-сировина коров`яче. Технічні умови. [Чинний від 2019-01-01]. Вид. офіц. Kиїв: ДП «УкрНДНЦ», 2018. 13 с.
 8. Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації: НаказМінагрополітики від 20.04.2004 р. № 49/2004/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0579-04.
 9. Регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 29 квітня 2004 р. № 853/2004: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a 99.
 10. ДСТУ 8553:2015 «Молоко-сировина та вершки-сировина. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання». [Чинний від 2017-01-01]. Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 10 с.
 11. ДСТУ 7057:2009 «Молоко коров’яче сире. Визначення густини, масової частки жиру, білка, сухої речовини та лактози ультразвуковим методом». [Чинний від 2010-01-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 8 с.
 12. ДСТУ 5073:2008 «Молоко та вершки. Методи визначення термостійкості за алкогольною пробою». [Чинний від 2009-07-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 10 с.
 13. ДСТУ 6083:2009 «Молоко. Метод визначання чистоти». [Чинний від 2009-07-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 9 с.
 14. ДСТУ IDF 100В:2003 «Молоко і молочні продукти. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахунку колоній за температури 30 °С». [Чинний від 2005-01-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2003. 10 с.
 15. ДСТУ IDF 122С:2003 «Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіологічного дослідження». [Чинний від 2005-01-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2003. 12 с.
 16. Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти) / Рубан С.Ю. та ін. Харків: ФОП Бровін О.В., 2017. 172 с.
 17. Перекрестова Г.В. Наукове та експериментальне обґрунтування експлуатації корів різних порід та помісей в умовах високотехнологічного комплексу з виробництва молока: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.02.04. Дніпро, 2018. 20 с.
 18. Підпала Т. Технологічне середовище і пристосованість корів. Тваринництво України. 2014. № 5. С. 9–13.
 19. Марикіна О.С. Обгрунтування використання спеціалізованих молочних порід різної селекції за умов інтенсивної технології виробництва молока: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.02.04. Миколаїв, 2015. 19 с.
 20. Зволейко Д.В. Вплив різних типів доїльних установок на процес молоковіддачі, продуктивність корів: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.02.04. Харків, 2016. 21 с.
 21. Палій А.П. Обгрунтування, розробка та ефективність застосування інноваційних технологій і технічних рішень у молочному скотарстві: автореф. дис. …докт. с.-г. наук: 06.02.04. Миколаїв, 2018. 55 с.
 22. Борщ О., Крюкова Л. Доїння корів у відра чи молокопровід: знайти оптимальне рішення. Тваринництво. Ветеринарія. 2018. № 7–8. С. 42–44.
 23. Sitkowska B., Piwczynski D., Aerts J., Waskowicz M. Changes in milking parameters with robotic milking. Archiv fur tierzucht-archives of animal breeding. 2015. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog. doi: 10.5194/aab-58-137-2015.
 24. Castro A., Pereira J., Amiama C., Barrasa M. Long-term variability of bulk milk somatic cell and bacterial counts associated with dairy farms moving from conventional to automatic milking systems. Іtalian journal of animal science. 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov. doi: 10.1080/1828051X. 2017.1332498.
 25. Tremblay M., Hess J.P., Christenson B.M., Mcintyre K.K. Factors associated with increased milk production for automatic milking systems. Yournal of dairy science. 2016. URL:http://www.yournal of dairy science.org. doi:10.3168/jds.2015-10152.
 26. Paliy A.P. Influence contamination of milking equipment on the quality milk. Sword Yournal (Agriculture). 2016. URL:http:www.sword yournal.com/e-yournal/j11609.pdf (0).
 27. Tousowa R. The comparison of milk production and quality in cows from conventional and automatic systems. Yournal of Central Europen Agriculture. Zagreb. 2014. No 4. P. 115–123.
 28. Tse C., Barkema H., De Vries T. Impact of automatic milking systems on dairy cattle producers reports of milking labour management, milk production and milk quality. The international yournal of Animal Biosciences, 2018. P. 2649–2656.
 29. LitwinchykZ., KrolJ.,Brodziak A. Factors determining the susceptibility of cows to mastitis and losses incurred by producers due to the disease – a review. Annals of animal science. 2015. No. 4. P. 819–831. URL:https:// apps.webofknowledge.com/.
 30. Bentley J.A.,TranelL.F., TimmsL.L. Automatic milking systems (AMS). Producer surveys, 2018. URL:https://scho-lar.google.com.ua.
 31. Meskens L.,VandermerschM.,MathijsE.Implication of the introduction of automatic milking on dairy farms.Agriculture and Human Values.2015. URL:https://scholar.google.com.ua.
 32. Rebecca L., Stuart D. Diversity in agricultural technology adoption: How are automatic milking systems used and to what end? Agriculture and Human Values. 2015. P. 199–213. URL:https://link.springer.com/.
ДолученняРозмір
PDF icon vovkohgon_nadtochiy_1_2019.pdf (96)502.7 КБ