Ви є тут

Характеристика господарсько корисних ознак корів залежно від типу конституції

Проведено порівняльне оцінювання корів української чорно-рябої молочної породи рихлого–щільного та ніжного–грубого типів конституції. Досліджено динаміку їх живої маси впродовж періоду вирощування, екстер’єр, молочну продуктивність і відтворну здатність. Телиці щільного типу конституції порівняно з рихлим типом характеризувались вищою живою масою (на 5,4–47,9 кг) у віці 3; 6; 9; 12; 15 і 18 місяців та за першого осіменіння. Телиці ніжного типу конституції переважали за живою масою ровесниць грубого типу у всі вікові періоди (на 2,0–24,4 кг). Середньодобовий приріст телиць щільного типу в середньому становив 665 г (+93 г порівняно з рихлим типом, Р < 0,01), телиць ніжного типу – 624 г (+24 г порівняно з грубим типом). Більш крупними були первістки рихлого типу конституції порівняно із ровесницями щільного типу. Їх перевага за промірами тулуба була достовірною (Р < 0,05–0,001). Різниця за промірами тіла первісток ніжного і грубого типів конституції була менш вираженою. Корови ніжного типу були вищими (Р < 0,001), із глибшими грудьми (Р < 0,05) і більшою навскісною довжиною тулуба. Корови грубого типу конституції характеризувались ширшими грудьми за останнім ребром (Р < 0,05) і більшим обхватом п’ястка (Р < 0,01). Вища молочна продуктивність характерна для корів щільного і ніжного типів конституції. За надоєм за 305 діб перевага первісток щільного типу порівняно із рихлим типом становила 117 кг, кількістю молочного жиру – 6,2 кг, молочного білка – 4,2 кг, масовою часткою жиру і білка в молоці – 0,02 і 0,01 % відповідно. Між типами конституції ніжний–грубий різниця за надоєм була 340 кг, кількістю молочного жиру і білка – 12,1 і 10,5 кг відповідно, за масовою часткою жиру та білка в молоці різниці не було. Кращі показники відтворної здатності спостерігали у корів рихлого типу (тривалість сервіс-періоду – 157 діб, вихід телят на 100 корів – 85,5 голів) та грубого типу конституції (145 діб і 85,9 голів, відповідно), тобто у корів тих типів, які характеризувались нижчою молочною продуктивністю. Врахування характерних особливостей корів різних типів конституції дає змогу оптимізувати селекційний процес у конкретному стаді та скеровувати відбір і підбір у необхідному напрямі.

Ключові слова: корови, українська чорно-ряба молочна порода, тип конституції, жива маса, проміри тіла, молочна продуктивність, відтворна здатність.

 1. Cassandro M. Genetic aspects of fertility traits in dairy cattle – review. Conference: Proceedings of the 22th International Symposium Animal Science Days, 16-19 September. Keszthely (Hungary). 2014. Vol. 18. Suppl. 1. P. 11–23. Doi:https://doi.org/10.13140/2.1.3856. 9925
 2. Crowe M. A., Hostens M., Opsomer G. Reproductive management in dairy cows - the future. Ir. Vet. J. 2018. Vol. 71 (1). Doi:https://doi.org/10.1186/s13620-017-0112-y
 3. De Haas Y., Janss L. L. G., Kadarmideen H. N. Genetic and phenotypic parameters for conformation and yield traits in three Swiss dairy cattle breeds. J Anim Breed Genet. 2007. Vol. 124 (1). P. 12–19. Doi:https://doi.org/10.1111/j.1439- 0388.2007.00630.x.
 4. Invited review: overview of new traits and phenotyping strategies in dairy cattle with a focus on functional traits / C. Egger-Danner et al. Animal. 2015. Vol. 9 (2). P. 191–207. Doi:https://doi.org/ 10.1017/S1751731114002614.
 5. Хмельничий Л. М., Вечорка В. В. Особливості екстер’єрного типу корів українських червоно- та чор[1]но-рябої молочних порід. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2015. Вип. 90. С. 1630–168.
 6. Development of genetic and genomic evaluation for wellness traits in US Holstein cows / N. Vukasinovic et al. J. Dairy Sci. 2017. Vol. 100. P. 1–11. Doi:https://doi.org/10.3168/ jds.2016-11520
 7. Berry D. P., Bermingham M. L., Good M., More S. J. Genetics of animal health and disease in cattle. Ir Vet J. 2011. Vol. 64 (1). 5 p. Doi:https://doi.org/10.1186/2046-0481-64-5
 8. De Mello F., Kern E.L., Bretas A. Longevity in dairy cattle. J Adv Dairy Res. 2014. Vol. 2. Issue 3. Doi:https://doi. org/10.4172/2329-888X.1000126
 9. Strandberg E., Emanuelson U. Herd-level factors associated with longevity in Swedish dairy cattle. Acta Agric Scand. 2016. Vol. 66. № 2. Р. 92–98. Doi:https://doi. org/10.1080/09064702. 2016.1221986
 10. Alvåsen K., Dohoo I., Roth A., Emanuelson U. Farm characteristics and management routines related to cow longevity: a survey among Swedish dairy farmers. Acta Vet Scand. 2018. Vol. 60. 38 p. Doi:https://doi.org/10.1186/ s13028-018-0390-8
 11. Holstein Association USA. Updates to the Total Performance Index (TPI) and type composites. Holstein Association USA, Brattleboro, VT. 2017. URL:http://www. holsteinusa.com /pdf/Upcoming_Changes_aug17.pdf
 12. NTM, Nordic Total Merit – index – VikingGenetics. URL:https://www.vikinggenetics. com/about-us/ntm/ntm[1]unlocked?show=anvp
 13. Pro$ & LPI: Enhancements and Updates. Canadian Dairy Network. URL:https://www. cdn.ca/document. php?id=516
 14. Sawa A., Bogucki M., Krężel-Czopek S., Neja W. Relationship between conformation traits and lifetime production efficiency of cows. ISRN Veterinary Science. 2013. 124690 p. Doi:https:// doi.org/10.1155/2013/124690
 15. Alimzhanova L. V., Bostanova S. K., Sheiko Yu. N. The level of milk production, depending on the exterior traits of dairy cows. Online J. Biol. Sci. 2018. Vol. 18 (1). P. 29–36. Doi: https://doi.org/10.3844/ojbsci.2018.29.36
 16. Ставецька Р. В., Динько Ю. П. Вплив типу кон[1]ституції на розвиток вим’я і молочну продуктивність пер[1]вісток української чорно-рябої молочної породи. Техно[1]логія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць Білоцерківського національного аграр[1]ного університету. Біла Церква, 2016. № 2. С. 121–128. URL:https://tvppt.btsau.edu.ua/ sites/default/files/visnyky/ pererobka/btf_2-2016.pdf
 17. Черненко О. І., Черненко О. М., Дутка В. Р. Продук[1]тивні та технологічні якості корів різних типів конституції. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологіч[1]ного контролю ресурсів АПК. Дніпропетровськ, 2016 № 1. С. 290–295. URL:https://bulletin-biosafety.com/index. php/journal/article/view/142
 18. Черненко О. М. Формування екстер’єру і консти[1]туції у корів української червоної молочної породи. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Дніпропетровськ, 2015. № 3 (37). С. 88–90.
 19. Богданов Е. А. Типы телосложения сельскохозяй[1]ственных животных и человека и их значение. Мо[1]сква-Ленинград, 1923. 311 с.
 20. Кулешов П. Н. Выбор по экстерьеру лошадей, скота, овец, свиней. Москва: Сельхозиздат, 1937. 160 с.
 21. Иванов М. Ф. Сочинения. Москва: Сельхозгиз, 1936. Т. 1. С. 278–300.
 22. Колесник Н. Н. Методика определения типов кон[1]ституции животных. Животноводство. 1960. № 3. С. 48–51.
 23. Пелехатий М. С., Гунтік Л. М., Дідківський В. О., Волківська З. О. Ефективність добору молочних корів за конституціональними типами. Розведення і генетика тва[1]рин: міжвід. темат. наук. зб. 2007. Вип. 41. С. 154–164.
 24. Піддубна Л. М., Гунтік Д. М. Диференціація корів молочного стада на конституційні типи за щільністю тіла. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Луганськ, 2010. № 21. С. 127–131.
 25. Пікула О. Молочність корів за виробничими ти[1]пами. Тваринництво України. 2011. № 2. С. 18–21.
 26. Ковальчук В. І. Особливості будови тіла ко[1]рів української чорно-рябої молочної породи різних екстер’єрно-конституційних типів. Вісник Житомирсько[1]го національного агроекологічного університету. Жито[1]мир, 2014. № 1 (1). С. 157–162.
 27. Розведення сільськогосподарських тварин: під[1]ручник / М. З. Басовський та ін.; за ред. М. З. Басовсько[1]го. Біла Церква: Білоцерківський державний аграрний університет, 2001. 400 с.
 28. Genetic evaluation for length of productive life in Slovak Pinzgau cattle / G. Meszaros et al. Arch. Anim. Breed. 2008. Vol. 5. P. 438–448. Doi:https://doi.org/10.5194/aab-51- 438-2008
 29. Study on the factors influencing cow milk production in dairy cows / C. Bidireac et al. Lucrǎri Ştiinţifice: Facultatea de management agricol. 2014. Seria I. Vol. XVI (2). P. 202–205.
 30. Тулинова О. В., Васильева Е. Н., Егиазарян А. В., Соловей В. Б. Молочная продуктивность айрширских пер[1]вотёлок в зависимости от интенсивности их роста в разные периоды выращивания. Зоотехния. 2011. № 8. С. 2–4.
 31. Serjsen K. Mammary development. In: Garns[1]worthy, P.C., Ed., Calf and heifer rearing: principles of rearing the modern dairy heifer from calf to calving. Nottingham University Press. Nottingham, 2005. P. 237–251.
 32. Storli K. S., Klemetsdal G., Volden H., Salte R. The relationship between Norwegian Red heifer growth and their first-lactation test-day milk yield: A field study. J. Dairy Sci. 2017. Vol. 100. Р. 7602–7612. Doi:https://doi.org/10.3168/ jds.2016-12018
 33. Кобзарь Р. О. Вплив інтенсивності росту ремонт[1]них телиць таврійського типу української червоної молоч[1]ної породи на їх продуктивність. Асканія-Нова: Науковий вісник. Нова Каховка: ЧП «Пиел», 2009. Вип. 2. С. 59–65.
 34. Пришедько В. М., Лесновська О. В., Карлова Л. В., Дутка В. Р. Економічна ефективність використання корів-первісток голштинської породи з різною інтенсив[1]ністю їх формування у ранньому онтогенезі. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Львів. 2017. № 79. С. 163–168.
 35. Association of calf growth traits with production characteristics in dairy cattle / D. L. Van De Stroet et al. J. Dairy Sci. 2016. Vol. 99. Issue 10. Р. 8347–8355. Doi:https://doi. org/10.3168/jds.2015-10738
 36. Kratochvilova M. Relationship between growth and milk production in dairy cattle. Czech J. Anim. Sci. 2001. Vol. 46 (3). P. 139–144.
 37. Tozer P. R., Heinrichs A. J. What affects the costs of raising replacement dairy heifers: A multiple-component analysis. J. Dairy Sci. 2001. Vol. 84. Р. 1836–1844.
ДолученняРозмір
PDF icon dynko_1_2021.pdf537.64 КБ